Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre enkelte bestemmelser i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven).

I etterkant av lovens ikrafttredelse 1.1.2020 har Samferdselsdepartementet sett behov for å å gjeninnføre havne- og farvannsloven (2009) tidligere system for håndheving av fartsovertredelser. I tillegg foreslås det å gi departementet hjemmel til å fastsette forskrift om vrakfjerning, klargjøre hjemmel for å føre tilsyn med farvannsavgiften og andre mindre endringer av teknisk karakter. De fleste endringsforslagene vil ikke innebære vesentlige materielle endringer. Høringsfristen er derfor satt til fire uker.

Høringssuttalelser avgis digitalt på regjeringen.no ved å bruke funksjonen "Send inn høringssvar". Alle kan avgi høringssvar. Høringssvarene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert samlet. Høringsdokumentene er tilgjengelige på https://www.regjeringen.no/id2736545/

Høringsnotat - endringer i havne- og farvannsloven om håndheving av fartsovertredelser mv.