Hvem kommer hjem til deg

Alle ansatte i hjemmesykepleien har arbeidstøy i svart og grått, alle ansatte skal kunne legitimerere seg med Fauske kommunes identitetskort. I tillegg benytter vi vikarer fra eksterne vikarbyrå. Disse stiller i samme arbeidsantrekk som hjemmetjenesten.

I hjemmetjenesten er det hovedsakelig ansatt sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere. Ansatte er av ulik etnisk bakgrunn og kjønn. Alle arbeider i turnus, dette innebærerer både dag, kveld og helg. Av den grunn vil du ikke bestandig få samme ansatt på hvert besøk. Det kan hende at du får flere ansatte å forholde deg til, avhengig av hvor mange besøk du har per døgn og hvilken kompetanse din tilstand krever, men vi har fokus på å sikre deg bistand fra færrest mulig hjelpere. Vi har også ansvar for opplæring av læringer, elever og studenter innen helsefaglig utdanning. Alle ansatte i hjemmesykepleien jobber etter de samme kvalitetsmål og tilstreber å gi like tjenester.

Hvem har rett til hjelp i hjemmet?

  • Personer som er helt avhengig av hjelp og som er ute av stand til å klare dagliglivets gjøremål.
  • Personer som er helt avhenging av hjelp ti deler av dagliglivets gjøremål.
  • Personer som er helt eller delvis avhengig av hjelp til dagliglivets gjøremål som bor sammen med andre som er friske. Dette gjelder også barn som trenger betydelig mer bistand og omsorg enn det som er vanlig for jevnaldrende barn.
  • Personer som fysisk burde være i stand til å utføre de praktiske gjøremål, men som ikke klarer det av ulike grunner

 

 Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester:https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#%C2%A73-2

Hvordan søke tjenester?

Hvis du har behov for helsetjenester i hjemmet, kan du søke kommunen din om det. Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak), enten du får innvilget helsetjenester i hjemmet eller ikke. I vedtaket skal det stå hvilke tjenester du har fått, hvor omfattende de er og hvordan de organiseres. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingskontoret i Fauske kommune som behandler søknaden din. Du kan søke selv eller du kan få hjelp av andre, f.eks fastlege eller pårørende.

 

Søknad om pleie- og omsorgstjenester finner du HER

Søknad må lastes ned, scannes eller sendes i brev- eventuelt mail.

Søknaden sendes til:

Tildelingskontoret, postboks 93, 8201 Fauske

Kontakt: 75 60 41 00 (servicetorg)

Vi tar etter avtale, mot besøk hver tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 14.00.

Vi besvarer telefon fra publikum, hver mandag, tirsdag og torsdag mellom 10.00 og 14.00

 

 

 

Pris på hjemmetjenester

Hjemmesykepleie er gratis. Utføres det praktisk bistand utover personlig stell og egenomsorg, må det søkes om tjenesten praktisk bistand, vil det bli krevd egenbetaling etter gjeldende satser.

I kommunens betalingsregulativ (s.20) finner du priser på hjemmebaserte tjenester Betalingsregulativ+2020 (1).pdf

Klage på vedtak

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i omfanget av helsetjenestene du har fått tildelt eller du har fått avslag på søknaden din. Da skal kommunen gi veiledning i hvordan du kan klage.

Klagen skal sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.