Fauske kommune ny logo_120x40

Høring angående vedtatte adressenavn i Fauske kommune

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 25.11.2014, sak 97/14, 98/14, 99/14 og 100/14, vedtatt nye samt endringer av eksisterende adressenavn i Fauske kommune. Med hjemmel i Lov om stadnamn § 10, legges vedtakene ut på høring i 3 uker.

Alle kommuner er i henhold til matrikkeloven § 21 pålagt å fastsette offisiell adresse for alle boliger, hytter og større bygg. Med offisiell adresse menes veinavn og nr. (gate-/veiadresse).

Kommunen er, etter matrikkelloven, ansvarlig myndighet for å iverksette et adressesystem og vedlikeholde dette gjennom tildeling av nye adresser, endringer og å registrere dette i matrikkelen. (En sentral database med opplysninger om eiendommer, bygninger og adresser)
Kommunestyret vedtok den 8.9.11 i sak 51/2011 rammen for et prosjekt som skal munne ut i at alle våre veier skal gis et offisielt navn som videre skal danne grunnlaget for å tildele alle boliger, hytter og større bygg en vei-/gateadresse.

Navnevedtak:

Møtebok sak 097/14 - ADRESSENAVN FOR REGULERINGSPLANEN HAUANBAKKEN
Møtebok sak 098/14 - ENDRING OG OPPRETTHOLDELSE AV VEDTATTE VEINAVN I NANNESAK 12/2OI4
Møtebok sak 099/14 - FORSLAG TIL NYE VEI- OG OMRÅDENAVN SAMT MINDRE ENDRING AV VEIADRESSE PÅ LEIVSET
Møtebok sak 100/14 - OPPDELING AV SKJERSTADFJORDVEIEN OG NYTT VEINAVN PÅ FURNES

Tilrådning fra stednavntjenesten:
Navnesak 12/2014

Det kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.

a)     offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd,
b)     eigar eller festar når bruksnamnet kjem inn under § 8 andre ledd,
c)     lokal organisasjon med særleg tilknyting til eit stadnamn

Mulige merknader sendes innen 5. januar 2015 til Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske.

Tips en venn Skriv ut