Fauske kommune ny logo_120x40

Høring angående vedtatte veiadresser i Fauske kommune

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 20.01.2015, sak 009/15, 010/15, 011/15 og 012/15 vedtatt nye adressenavn i Fauske kommune. Med hjemmel i Lov om stadnamn § 10, legges vedtakene ut på høring.

Alle kommuner er i henhold til matrikkeloven § 21 pålagt å fastsette offisiell adresse for alle boliger, hytter og større bygg. Med offisiell adresse menes veinavn og nr. (gate-/veiadresse).

Kommunen er, etter matrikkelloven, ansvarlig myndighet for å iverksette et adressesystem og vedlikeholde dette gjennom tildeling av nye adresser, endringer og å registrere dette i matrikkelen. (En sentral database med opplysninger om eiendommer, bygninger og adresser)
Kommunestyret vedtok den 8.9.11 i sak 51/2011 rammen for et prosjekt som skal munne ut i at alle våre veier skal gis et offisielt navn som videre skal danne grunnlaget for å tildele alle boliger, hytter og større bygg en vei-/gateadresse.

Navnevedtak:
Møtebok 009/15
Møtebok 010/15
Møtebok 011/15
Møtebok 012/15

Det kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.

a)     offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd,
b)     eigar eller festar når bruksnamnet kjem inn under § 8 andre ledd,
c)     lokal organisasjon med særleg tilknyting til eit stadnamn

Mulige merknader sendes innen 3. mars 2015 til Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske.