Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Mulighet for alle å sende innspill - høringsfrist 16.01.2020

Høring - Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-14 legges kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv ute til høring og offentlig ettersyn. Fauske kommune har utarbeidet planforslaget.

Hovedmålet for planarbeidet er å fremheve idrett og friluftsliv som folkehelsetiltak. Planen tilrettelegger for gjennomføring av tiltak utført av lag og foreninger.

Planforslaget er utarbeidet i lys av nye internasjonale, nasjonale, regionale og lokale føringer, samt ny kunnskap. Planen vil være et verktøy og gi klare behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettspolitiske mål. Planen skal oppfylle visse minimumskrav:

  • Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt
  • Sammenhenger med andre planer i kommunen (spesielt økonomi – areal- og kommuneplan.)
  • Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for anlegg og aktivitet.
  • Målsetting for satsningen på idrett og friluftsliv, anleggsutbygging og sikring av arealer.
  • Prioritert handlingsplan (2019-2022) og uprioritert handlingsplan (2023-2028)
  • Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold
  • Kart (eksisterende- og planlagte anlegg)

Kommunen vil med denne reviderte planen få mulighet til å søke om statlige spillemidler til nye og eksisterende prosjekter som fremmer kommunens mål i tråd med kommuneplanens samfunnsdel. Dessuten vil det gi muligheter å utvikle kommunen i tråd med nasjonale og regionale forventninger, planer og retningslinjer.

Nytt forslag finner du her

Merknader som kan ha virkning for planarbeidet kan sendes elektronisk via e-post: postmottak@fauske.kommune.no, eller til Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske, innen 16.01.2020. Eller så sendes innspill/forslag via skjema nedenfor.

Nærmere informasjon om planarbeidet kan en få hos enhetsleder kultur i Fauske kommune, Ketil Hugaas, ketil.hugaas@fauske.kommune.no, telefon: +47 75604055.