Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering for Skysselvika næring og industri nå ut til høring og offentlig ettersyn. Ny reguleringsplan foreslår formål som tilrettelegger for etablering av næringsvirksomhet, både eksisterende og ny.

Området er i dag i bruk som næringsareal for ulike virksomheter, og har tidligere vært avsatt til råstoffutvinning. Masseuttaket er lagt ned i løpet av 2020. Formålet er å regulere til næringsformål, med oppdaterte bestemmelser etter dagens retningslinjer og lovverk. I tillegg er det et ønske å endre veitraseen for å tilpasse til terreng og etablert avkjørsel. Det blir også regulert en gang- sykkelvei som skal ligge parallelt med kjørevei.

Områderegulering for Skysselvika næringsområde, planID 1997004, vedtatt 28.05.1999, gjelder for planområdet idag. Områdereguleringen vil delvis bli erstattet av ny områderegulering. Den sørlige delen av planområdet er nylig regulert gjennom detaljreguleringen for del av Skysselvika næringsområde, planID 2019005. Området som er regulert til Fiskebruk vil fremdeles gjelde.

Planbeskrivelse - forslag

Plankart - forslag

Reguleringsbestemmelser - forslag

Merknader til planforslaget sendes innen 14. august 2020 til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske, eller postmottak@fauske.kommune.no. Merknader kan også sendes via skjemaet nedenfor.