Forside/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Høringsfrist 12. juli 2019

Høring - områderegulering Stormyra Fauske

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering for Stormyra Fauske nå ut til offentlig ettersyn. Ny reguleringsplan foreslår formålet LNFR (landbruk, natur friluftsliv samt reindrift), samt hensynssone reindrift.

Merknader til planforslaget sendes innen 12. juli 2019 til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske, eller postmottak@fauske.kommune.no. Skjema for innspill under kan også brukes.

Beskr. og best. Stormyra områderegulering

Kart planforslag Stormyra

Vedtak og saksfremlegg
Tips en venn Skriv ut