Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Fortau Erikstad-Lund, Fauske kommune, nå ut til høring og offentlig ettersyn. Ny reguleringsplan med planID 2020005, vil erstatte deler av reguleringsplan for Badeplass Erikstad, plan-ID 1988001, og reguleringsplan for Håkonheim, plan-ID 2005008.

Detaljreguleringen vil berøre følgende eiendommer:104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 104/6, 104/44, 104/77, 104/105, 104/139, 104/185, 104/264, 104/266, 104/541, 104/567, 104/765, 104/766, 104/767, 104/768, 104/770, 104/814.

Kommunen vurderer at planen ikke medfører krav om konsekvensutredning etter PBL § 4-2. Det vises til konsekvensforskriften og planbeskrivelse for mer info og begrunnelse. Det vises også til konsekvensutredning for overordnet plan her: Konsekvensutredning av fortau i kommuneplanens arealdel

Merknader til planforslaget kan innen 01.08.2020 sendes til:
postmottak@fauske.kommune.no, eller til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske,

Nærmere informasjon om planarbeidet kan en få hos arealplanlegger i Fauske kommune, Renée Normann, renee.normann@fauske.kommune.no, telefon: +47 75604071.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

Plankart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser