Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Planen opphever deler av reguleringsplan for Skysselvika næringsområde

Høring - Reguleringsplan for deler av Skysselvika næringsområde

Høringsfrist er satt 13. mars 2020

Wenberg fiskeoppdrett AS driver oppdrettsanlegg ved flere lokasjoner i Skjerstadfjorden og har sin landbase i Skysselvika i Fauske kommune.

I forbindelse med planlagt utfylling i sjø må uregulerte arealer inngå i en reguleringsplan før utfyllingen kan gjennomføres. Utfyllingen vil gi området en helhetlig fyllingsfront som samtidig vil forbedre arealutnyttelsen på tomta betydelig med tanke på parkeringsareal og logistikk. Som en del av reguleringsplanen ønsker man samtidig å tilrettelegge for økt utnyttelsesgrad og byggehøyder, samt rydde opp i eldre reguleringsstatus og planlagt ny veiføring til området. Eksisterende naust vil bli revet og det skal etableres nye på fyllingen. Naustene vil få tilhørende parkering og flytebryggeanlegg.

Planen er vurdert ikke å utløse krav om konsekvensutredning og vurderes etter en nærmere gjennomgang ikke å gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn, forutsatt at det tas spesielt hensyn til de marine verdiene med tanke på avbøtende tiltak i forbindelse med planlagt utfylling i sjø.

Følgende dokumenter legges ut til høring: