Melding om hogst

Det er skogeier som er ansvarlig for at melding om hogst i vernskog blir sendt til kommunen. Kommuenen har ansvar for å følge opp at skogeier leverer hogstmelding og skal behandle den ihht. vernskogbestemmelsene

 

Rapportering av virkesomsetning og trukket skogfond

All hogst av virke til salg for salg skal meldes inn til Landbruksdirektoratets database for trukket skogfond (virkesdatabasen) jf. §9 i forskrift om skogfond o.a;

  • Dersom skogeier hogger i egen skog og produserer for eksempel ved for salg, rapporterer skogeier selv volum og salgsverdi. Skogeier blir da registrert som både kjøper og selger. 
  • Ved salg av skog på rot fra skogeier, skal første kjøper av virket - dvs. skogsentrepenør eller virkeskjøper - rapportere til virkesdatabasen. 

Miljøhensyn

Skogeier er pliktig til å se til at hogst gjennomføres i henhold til gjeldende lovverk om miljøhensyn, jf. forskrift om bærekraftig skogbruk §3 Plikta til å ta miljøomsyn og naturmangfoldloven §6 generell aktsomhetsplikt.