Forside/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Plan og samfunnsutvikling/Energi og klima/Hva er "klima"
Klima_collage

Hva er Klima og hvordan blir vi påvirket av klimaendringer i Fauske?

Vi er alle klar over at klimaendringer skjer, også i Fauske, og vi må finne ut av hvordan vi kan jobbe for en bedre fremtid. Det er mye som kan gjøres i Fauske kommune for å satse på en klimavennlig framtid. Det må ikke nødvendigvis være de store endringer, og vi må bli litt kreativt for å oppnå gode løsninger.

Klimaendringene vil påvirke Fauske på mange måter. Økt nedbør, stormflo, vind, skred og flom kan gjøre skader på bolighus, næringsbygg og infrastruktur. Klimaendringene kan medføre endra rammevilkår for reindrift, jordbruk, skogbruk og fiske. Befolkningens helse kan påvirkes direkte og indirekte av temperaturendringer. Økte temperaturer kan føre til endringer i naturen ved økt innvandring av svartlistede arter, og ved at arter beveger seg fra lavereliggende til høyereliggende områder. Her er områdene som vi kan jobbe med for en klimavennlig fremtid:

Veitransport
Transport og veitrafikk er klart den største kilden til direkte utslipp av klimagasser i Fauske kommune, i likhet med de fleste norske byer. Den største utslippskilden er personbiltransport/lette kjøretøy. Er det på grunn av dårlig kollektiv trafikk, vansker med å endre gamle vaner, eller er det andre årsaker? Tallene må uansett tas på alvor og tiltak som har vært gjennomført så langt er ikke nok.

Jordbruk/skogbruk
Jordbruks- og skogsnæringer har en viktig rolle i klimaarbeidet. Direkte utslipp fra jordbruk er ikke ubetydelig, særlig sett fra et regionalt perspektiv, samtidig at restprodukter både fra jord- og skogsbruk kan brukes til energiproduksjon. Fordøyelsesprosesser fra husdyr, gjødselhåndtering og jordbruksarealer er registrert som viktigste utslippskilder. Jordbruks- og skogsnæringer kan imidlertid ha en viktig rolle i klimaarbeidet gjennom produksjon av biodrivstoff og binding av karbon.

Bygg og anlegg
Byggsektoren i Norge står for nesten 40 prosent av energibruken i Norge, og 2,8 prosent av norske klimagassutslipp. Både oppføring og bruk av en bygning eller en annen form for teknisk infrastruktur medfører et ikke ubetydelig klimafotavtrykk. Her kan man tenke nytt med for eksempel fossilfrie byggeplasser, energivennlige boliger og næringsbygg, og har du hørt om plusshus? Plusshus produserer mer energi enn den bruker. Din bolig kan dermed bidra til f.eks. å varme opp boliger nabolaget. I tillegg kan vi være flinke på arealplaner, hvor bygninger plasseres tettere for å spare natur, og ikke minst våtmarksområder. Vi har mange flotte våtmarksområder i Fauske som vi må ta vare på, da disse binder CO2, og stabiliserer vannføringen både i vinter- og sommerstid. Myr er ikke så kjedelig som man kanskje tror!

Avfall og forbruk
Avfall er en konsekvens av forbruk, der alle varer og produkter har et klimafotavtrykk som stammer fra deres produksjon og transport. Forbrenning av avfall, deponier, miljøgifter og befolkningsvekst er eksempler som påvirker klima. Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et økende globalt miljøproblem og en trussel mot både dyreliv langs kyst og i hav, mot sjømatressursene og menneskes bruk av kyst- og havområdet. I Fauske er vi flinke til å redusere og sortere avfall, men det finnes alltid forbedringspotensial!

Næringsliv og teknologi
Næring som industri, råstoffutvinning og byggebransjen har stor verdi, men byr på på utfordringer i forhold til utslipp, avfall og økt transport. Et økt engasjement fra næringslivet kan føre til reduserte utslipp, samtidig at det finnes et reelt potensial for grønn verdiskaping. Det er viktig å ha fokus på 1) viktige aktører, 2) offentlig innkjøp og 3) nasjonale og lokale føringer, retningslinjer og teknologi.

Klimatilpasning
Klimaendringer medfører at klimatilpasning er nødvendig. Det er behov for mål og strategier som gjør kommunen mer robust mot de klimaendringene som kommer. Skred og rasfare er for det meste godt kartlagt i Fauske kommune. Utbygging tillates ikke innenfor fare-/aktsomhetsområder, med mindre det er utarbeidet geoteknisk rapport/vurdering av skredfare. Havnivåstigning, bølgepåvirkning og kvikkleirefare er også godt ivaretatt gjennom kommuneplanens arealdel. I et varmere klima kan en forvente at vindstyrke og stormaktivitet øker, og bygninger må være rustet mot en usikker fremtid med storm og vindkast.

Tips en venn Skriv ut