Kommunereform bilde utklipp

Spørsmål og svar

Hvordan vil kommunereformen påvirke meg?

Flere kommuner jobber med utredning av alternativer for kommunereformen. For Fauske sin del "stå alene" eller som "Indre Salten". Vi har laget endel "spørsmål og svar" der vi prøver å gi innbyggerne i kommunen "svar" så langt det lar seg gjøre på dette tidspunktet.

Spørsmål og svar:

«Hvordan vil kommunereformen påvirke meg?»

Hva er kommunereformen?

Regjeringen har sagt at de ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner gjennom en ny kommunereform, og inviterte alle landets kommuner høsten 2014 til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Prosessen er planlagt å være i havn senest 1. januar 2020

Hva kan dette bety det for meg som innbygger?

Kortsiktig – våren 2016 vil være preget av politiske møter, folkehøringer, informasjonsmøter, administrativ og politisk behandling.

Langsiktig – dersom vi skulle komme til en avgjørelse med sammenslåing av kommuner, vil ikke dette bli iverksatt før 2020.

Alternativer for Fauske

I dag jobbes det med disse to alternativene:

Sørfold, Saltdal, Hamarøy, Fauske og muligens Tysfjord. Det jobbes med å få i stand en intensjonsavtale

Fauske kommune alene – det jobbes med en utredning

Vedtak i kommunestyret sak 82/14:

Fauske kommune er opptatt av å avklare følgende alternative modeller:

            A Fauske kommune som egen kommune

            B Indre Salten

            C Sammenslåing med Bodø

            D Stor-Salten

Hva er en intensjonsavtale?

Dette er et arbeidsdokument der kommunene skal se på om - og hvordan, de kan samarbeide. Altså er ikke dette noen bindende avtale.

Folkeavstemming i mai

Dato for rådgivende folkeavstemming er satt til søndag 29. mai. Dette foregår på disse stedene:

 • Valnesfjord

 • Sulitjelma

 • Fauske sentrum

Avstemmingen vil foregå i det som til vanlig benyttes til valglokaler. Ingen forhåndsstemming

Hva har skjedd tidligere?

Ordfører og rådmann hadde i 2014 og 2015 møter med Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Sørfold, Saltdal og Bodø.

Konsulentfirma BDO, som var engasjert av Salten Regionråd for å foreta en utredning av fremtidig kommunestruktur i Salten, la fram sin endelige rapport 17. mars 2015 (kan leses på hjemmesiden)

Hva skjer framover – tidslinje

2016 mars:      møtevirksomhet mellom kommuner i Indre Salten: mars – april

2016 april:       politisk behandling

2016 mai:        Folkemøter Valnesfjord, Sulitjelma og Fauske sentrum

                        Folkeavstemming 29. mai

                        Politisk behandling

2016 juni:        Kommunestyret tar en avgjørelse

2020 januar:    Prosjektet avsluttes

Hvem er med i møter med nabokommunene?

Ordfører, politikere, rådmann og tillitsvalgte

 

Jeg vil gjerne være godt informert for å kunne delta i debatten? Når får jeg informasjon?

 • Kommunen planlegger folkemøter i mai i alle tre kommunesentrene

 • Ser på muligheten til å gi ut en informativ brosjyre – for eksempel i april

 • Jevnlig oppdatere hjemmeside og facebook med informasjon

 • Media

Kan jeg regne med å bli spurt om hva jeg mener?

Ja, det er et mål at innbyggerne skal oppleve prosessen framover som åpen og inkluderende med gode muligheter for engasjement og medvirkning. Folkemøter er et av områdene der dere kan si deres mening.

Når tas endelig avgjørelse i Fauske kommune?

 • Juni 2016

Kan det skje at Fauske blir tvunget til å slå seg sammen med noen?

 • Det vet vi ikke.

Hvis vi blir stående alene – er det sannsynlig at våre nabokommuner vil samarbeide med oss slik de gjør i dag?

 • Det jobbes for å finne ut hvordan det vil være for Fauske å stå alene, både økonomisk og i forhold til andre tjenesteområder.

Hvorfor skal jeg bry meg?

 • Fordi du kan være med på å påvirke din framtid. Det er også viktig å gi innspill til politikerne som skal ta den endelige avgjørelsen.

Mange ansatte i kommunen er bekymret for at de skal bli overflødig hvis det blir en sammenslåing

 • Behovet for ansatte i barnehager, skoler og institusjoner vil ikke endre seg. Innbyggerne i Fauske kommune, som område, vil ha de samme behov for tjenester både før og etter en eventuell sammenslåing.

Hvor ligger den økonomiske gevinsten, eller gevinsten i det hele og store?

 • Det vet vi lite om, men reformen handler ikke bare om økonomi. Like mye handler det om hvordan kommunene skal se ut i fremtiden.

Hvor finner jeg informasjon hvis jeg vil lese om reformen?

http://www.fauske.kommune.no/kommunereformen.333886.no.html Her ligger linker til flere sider der du kan sette deg inn i reformen om du ønsker. Etter hvert vil det bli muligheter for å delta på folkemøter, og møte politikere og kommuneadministrasjon. Det vil bli lagt ut informasjon fortløpende.