Hjertetelefonen for barn, unge og foresatte - 75 60 46 50

Du treffer oss på «Hjertetelefonen» mandag til fredag fra kl 12.00 – 18.00.           
Telefonnummeret er 75 60 46 50

Koronaviruset har endret hverdagen for oss alle. Skoler og barnehager er stengt, og mange foresatte har hjemmekontor. Rutiner blir endret, vi kan kjenne på bekymring, og vi kan bli frustrerte. Dette er en krevende situasjon for både barn, ungdom og foresatte.

Fauske kommune har opprettet en telefon som er bemannet av fagpersoner som til vanlig jobber med barn, ungdom og foresatte. Ønsker du noen å snakke med, ønsker råd eller veiledning så kan du ta kontakt med oss.

 

Forbud mot å oppholde seg på hytta i annen kommunen

Regjeringen vedtok 18. mars et forbud mot å overnatte på hytta hvis den ligger i en annen kommune enn kommunen du bor i. Uten mulighet til å gi dispensasjon.

Slik lyder forskriften:

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

§ 9 første ledd skal lyde: Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 3. april 2020.


Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-hytteforbud/id2694262/. I denne teksten fra regjeringen står det blant annet at kommunene ikke er gitt tilgang til å gi dispensasjon.

- Vi trenger flere helsearbeidere. Ring 75 60 40 28.

Fauske kommune har allerede 25 navn på listen, men ønsker at flere med helsefaglig bakgrunn melder seg. 

- Vi står i en helt spesiell situasjon, og ser at folk gjerne vil hjelpe. Det er vi veldig glad for, sier Torill Mørkhagen som er kommunens nye HR-sjef. Hun vil gi skryt til alle som allerede har meldt seg.
- Tusen takk til dere. Samtidig vil jeg understreke at vi ikke akutt behov per i dag, men ønsker å stille godt forberedt for hva som kan komme.
Hun oppfordrer alle som har utdanning innen helse, men også de som har erfaring fra området, om å melde seg. Samtidig berømmer hun de ansatte i kommunen for den jobben de gjør.
- Jeg er imponert over alle de dyktige medarbeiderne som er med på å dra sammen i disse tider. 

De som ønsker å bidra, kan kontakte HR - avdelingen,75 60 40 28.

 

Koronatelefon

Fauske kommunes koronatelefon er åpent fra 10.00-14.00. Telefonnr er 756 04 999.

Vi er tilgjengelig for spørsmål om koronaviruset, testing og spørsmål om karantene og isolasjon.

Bodø kommunes koronatelefon er tilgengelig for innbyggere i Fauske kommune i helger, helligdager og etter klokken 14.00 på hverdager frem til klokken 18.00. Telefonnr til Bodø kommune er: 755 93 310

 

 

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO (oppdatert 19.03.2020)

Regjeringen har bestemt at foreldre skal slippe å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av korona-utbruddet. Det er foreløpig vedtatt stenging av barnehage og skole fra og med 13. mars til og med 26. mars. Perioden kan bli forlenget.

Fauske kommune har allerede sendt ut faktura for mars måned for barnehage og SFO med forfall 20. mars. Vi ber om at alle betaler som normalt (for mars måned). De som har betalt for mars måned vil få fratrukket mellomværende på neste utsendte faktura.

Fauske kommune stopper videre fakturering av barnehage- og SFO-plass frem til barnehage og SFO åpner igjen som normalt.

Ved spørsmål om betaling ta kontakt med Line.Wemberg@fauske.kommune.no

Tiltak som er gjort i Fauske kommune - oppdatert 24.03.

NB: Denne oversikten oppdateres jevnlig

Hjertetelefon for barn, unge og foresatte - 75 60 46 50(26.03)

Vei, vann og avløp (VVA): På grunn av få ansatte benytter vi våre medarbeidere vekselvis innenfor alle våre områder. Vi er derfor svært sårbare om noen av våre mannskaper skulle bli smittet. For å hindre smitte tar vi for tiden ikke private oppdrag ved å spyle avløp der kommunens mannskaper må inn i det enkelte hjem. Dersom du trenger hjelp til å åpne tette avløp kan du kontakte Høytrykksteknikk på telefonnummer: 450 09 900 (oppdatert 23.03).

Tildelingskontoret har for tiden telefontid: tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 12.00. Vi drar ikke på hjemmebesøk, og begrenser saksbehandling til sikring av forsvarlig helsehjelp. Vi beklager de ulemper dette kan føre til. 

Våre tiltak:  

 • Institusjonen Moveien ble tirsdag 17.3 klar for å ta i mot smittede pasienter.
 • Korona-telefon 75 60 49 99 kom på plass 16.3. Den betjenes av helsepersonell (b.la fra Familiesenteret) – for spørsmål rundt korona, karantene, isolasjon og testing
 • Hjelpetelefonen 75 60 45 50 på plass fra 17.3 (betjenes av Fauske Røde Kors) - hvis du trenger noe å snakke med, hjelp til å handle eller hente medisiner
 • Legekontorene har innført nye regler som blant annet innebærer at folk må ringe på, og vente utenfor.
 • Helse: Det jobbes kontinuerlig for å forberede seg på at vi kan få smittede, og at situasjonen kan endre seg raskt.
 • Våre institusjoner stenger, eller har strenge regler, for besøkende.
 • Barnevern: Barneverntjenesten jobber i hovedsak hjemmefra, og er tilgjengelig per telefon. Du kan ta direkte kontakt med din kontaktperson, eller ringe mottakstelefonen på 912 43 066 (Kl. 08.00 - 15.30)
 • Skoler og barnehager holder stengt. De som må på jobb for å utføre samfunnskritiske oppgaver, kan levere barn i barnehagen, SFO eller i grunnskolen etter avtale. 
 • Alle idrettshaller og svømmebasseng er stengt.
 • Bibliotek, kino,  kulturskole, fritidsklubber og frivilligsentral er stengt.
 • Møter avlyses, og det oppfordres til å bruke skype, teams eller andre nettløsninger.
 • Politiske møter er ikke avlyst foreløpig, men det vurderes nettmøter.
 • Vei, vann og avløp (VVA), har stengt alle sine lokaler for besøkende.
 • NAV-kontor Fauske er stengt. Kun åpen for henvendelser som er helt nødvendige.
 • Solstua (dagtilbud): har et redusert tilbud med små grupper. 
 • Tildelingskontoret: stengt for besøkende. Drar heller ikke på hjemmebesøk. Begrenser saksbehandling til sikring av forsvarlig helsehjelp. Redusere også telefontid.
 • Fauske familiesenter: begrenser all aktivitet fram til påske. Alt av møter, babytreff eller andre gruppetilbud, reisevaksinasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom avlyses. Svangerskapskontroller hos jordmor og spedbarnskontroller på helsestasjonen vil foregå noe redusert. Alle som har avtaler, vil bli kontaktet dersom avtalen blir avlyst. Ønsker du kontakt -  tlf 75 60 43 00. Vi ønsker ikke at du kommer innom utenom ved oppsatt avtale. Til ungdom: Selv om helsestasjon for ungdom er stengt kan vi hjelpe deg. Ta kontakt på telefon.
 • Fysioterapi: Etter vedtak fra Helsedirektoratet utsettes nå all fysioterapibehandling som ikke er strengt nødvendig. Ved kritisk behov, ber vi om at dere kontakter fysioterapitjenesten for vurdering: fysioterapitjenesten@fauske.kommune.no.
 • Hytteeiere: vi har oppfordret hytteeiere om ikke å dra på hytta i denne perioden epidemien pågår
 • Vi fortsetter med løypekjøring. Vi oppfordrer folk til å bruke våre skiløyper, men at dere er oppmerksom på å holde avstand om det skulle oppstå situasjoner

Behov for ekstra helsepersonell - ring oss på 75 60 40 28: Vi oppfordrer helsepersonell som ikke er i jobb om å registrere seg hos personalavdelingen i tilfelle vi skulle komme i den situasjonen i vår kommune at vi trenger ekstra fagressurser innen Helse og omsorg. Vi har også bedt ansatte med helsefaglig bakgrunn som jobber i andre sektorer om å melde seg slik at vi får oversikt over ressursene sentralt. 

Kritiske samfunnsfunksjoner

Beredskapsutvalget har bestemt at drift av de kritiske samfunnsfunksjonene skal gå som normalt. Dette er: 

 • Apotekene
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Finansielle tjenester
 • Forsvar
 • Forsyningssikkerhet
 • Helse og omsorg
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Kraftforsyning
 • Lov og orden
 • Natur og miljø
 • Redningstjeneste
 • Satellittbaserte tjenester
 • Styring og kriseledelse
 • Transport
 • Vann og avløp

Rådhuset og administrasjonbygget er stengt for besøkende.

Ansatte er på jobb, men mange har hjemmekontor. Ring 75 60 40 00 hvis du ønsker å få kontakt, bruk postmottak@fauske.kommune.no, eller finn en ansatt via «Kontakt oss» på hjemmesiden (oppdatert 18.3).

Brev som går ut til foresatte i barnehagene i Fauske kommune 19.03.

Informasjon til foresatte i barnehagene på Fauske

Her kommer det litt informasjon fra barnehagene i Fauske kommune. Vi har aldri vært i en slik situasjon før. Det er en ny erfaring for alle, og det er en krevende situasjon for foresatte, barn, barnehagene og kommunen. I første omgang er barnehagene stengt til og med 26.mars 2020. Dette kan bli forlenget.

Barnepass når foresatte har kritisk samfunnsfunksjon

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov, og barn av foresatte med kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave.

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor begrenses tilbudet så mye som mulig.

Det er to muligheter for å få tilbud:

 1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon. 
 2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 • Barnet skal være under 12 år.
 • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
 • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

De som trenger barnepass må kontakte styrer i sin barnehage. Ved levering skal det fylles ut et skjema som bekrefter forholdene over.

 

Tilbud for barn som trenger det mest

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør også unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på.

Den enkelte barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.

Utdanningsdirektoratet har avklart med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet at dette også handler om de barna som barnevernet gir hjelpetiltak til, barn i fosterhjem eller barn som kommunen av andre årsaker mener har et særskilt behov. Det er viktig at skole, barnehager og barnevern gjør konkrete og individuelle vurderinger av hvilke barn som bør få dette tilbudet. 

Foreldrebetaling

Regjeringen har bestemt at foreldre skal slippe å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av korona-utbruddet. Det er foreløpig vedtatt stenging av skoler og barnehager fra og med 13. mars til og med 26. mars. Perioden kan bli forlenget.

Fauske kommune har allerede sendt ut faktura for mars måned for barnehage og SFO med forfall 20. mars. Vi oppfordrer foreldre til å betale denne regningen. De som har betalt for mars måned vil få fratrukket mellomværende på neste utsendte faktura.

Fauske kommune stopper videre fakturering av barnehage- og SFO-plass frem til barnehage og SFO åpner igjen som normalt.

Ved spørsmål om betaling ta kontakt med Line.Wemberg@fauske.kommune.no

De som får tilbud om barnepass betaler ikke oppholdsbetaling.

Tiltak i barnehagene

Vi er svært opptatt av at barnehagene skal være så trygge som mulig og ikke bidra til å spre smitte. Våre ansatte er ekstra påpasselige med god håndvask og hostehygiene. Renholdet i barnehagene er forsterket med fokus på berøringsflater mm. I tillegg har vi lav terskel for at de ansatte holder seg hjemme hvis de har symptomer som kan tilsi at de er smittet.

Nå som det er lite barn i barnehagene vil ansatte som ikke passer barn bruke tiden på generell rydding og vasking, samt forberedelser av pedagogiske opplegg når barna kommer tilbake til barnehagene og faglig oppdatering. Vi savner å ha alle de flotte barna deres rundt oss, men bruker tiden fornuftig til tider som skal komme.

Barn og korona

Det er mange som lurer på om barn kan møtes for å være sammen. Vi forholder oss til enhver tid til Helsedirektoratet sine råd til foreldre om aktiviter sammen barn finner dere her: https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide

Informasjon og nyheter

Det siste oppdaterte informasjonen finner dere på hjemmesiden til Fauske kommune og på Folkehelseinstituttet sine sider. Det ligger også nyttig informasjon på sidene til Utdanningsdirektoratet.

Vi vil komme ut med ytterligere informasjon etter hvert som det skjer vesentlige endringer.

Barnehagene er kritiske for at samfunnet skal kunne fungere. Vi jobber hver dag for at foreldre og barn skal ha det godt og trygt tilbud.

Vi ber om forståelse for at dette er en krevende situasjon som er ny for oss alle. Vi trenger derfor god dialog med alle foresatte slik at vi finner gode løsninger sammen.

 

Har du spørsmål kan du kontakte styrer i din barnehage eller Enhetsleder for barn og familie, Tom Erik Holteng på telefon: 977 36 144 eller e-post tom.erik.holteng@fauske.kommune.no

Ingen besøk i Fauske kommune sine helseinsitusjoner

Fra smittevernlegen: 

Grunnet den pågående situasjonen med koronasmitte, er det besluttet at alle besøk i Fauske kommune sine helseinstitusjoner stoppes. Vi gjør dette for å beskytte pasienter og ansatte mot smitte. 

Det blir vurdert å kunne gi tillatelse til nødvendige besøk, og vi ber derfor de som anser besøket som nødvendig om å først ta kontakt med avdelingen.

Begrensningene gjelder også eksterne leverandører/samarbeidspartnere eller andre som skal til Fauske kommune sine helseinstitusjoner i jobbsammenheng. Dersom en leverandør eller samarbeidspartner må komme til avdelinger i Fauske kommune, skal det gjøres en avtale med avdelingen om hvordan besøket avvikles.

Nye regler ved våre legekontor fra mandag 16.03.

På grunn av korona-epedemien, innfører vi nå nye rutiner for kontakt ved legekontorene:

 1. Har du luftveisinfeksjon uansett årsak, så bli hjemme til du er frisk.
 2. Har du luftveisinfeksjon og blir alvorlig syk, og trenger legetilsyn- ta selvfølgelig kontakt, men ring først. Det etableres egne ordninger.
 3. Har du legetime for noe annet de kommende ukene, se om du kan ta det som E-konsultasjon (elektronisk kommunikasjon), video eller telefon.
  Dessverre er kapasiteten nå svært presset.
  Avbestill det som kan vente. Vi skal være der for de som trenger det mest nå.
 4. Vi/andre kan smitte deg, du kan smitte oss/andre. Vi ønsker derfor at du venter ute til vi er klare til å ta imot deg.

Hold ellers litt ekstra avstand, host i lommetørkle eller albue, vask hendene, unngå forsamling, overhold karantene… Og være der for hverandre.

Tomt for pneumokokkvaksine

Det er for øyeblikket stor mangel på pneumokokkvaksiner i Norge. Folkehelseinstituttet har oppdatert kriteriene for hvem som skal få vaksinen som
konsekvens på mangelen- og den er derfor forbeholdt personer med medisinske tilstander som:
- Hiv-infeksjon/AIDS
- Stamcelletransplantasjon
- Anatomisk eller funksjonell milt/mangel
- Cerebrospinalvæskelekkasje
- B-cellesvikt
- Hematologisk kreft, leukemi, lymfom, myelomatose

Det kan være forventet ny beholdning i mai.
Vi vil sørge for god informasjon utad så snart ny forsyning av vaksinen kommer.