Fauske kommune ny logo

Alminnelig taksering foregår hvert tiende år

Informasjonsskriv til innbyggerne om eiendomsskatt

I løpet av få dager vil innbyggerne i Fauske kommune få et orienteringsskriv i posten. Det handler om at kommunen i disse dager forbereder ny takseringsrunde etter vedtak i kommunestyret. Allerede i slutten av måneden vil de første eiendommene bli taksert.

Eiendomsskatt rundskriv.docxInnhold i skrivet:

ORIENTERING

EIENDOMSSKATT I FAUSKE KOMMUNE – 10-ÅRSTAKSERING MM.

Fauske kommune skriver ut eiendomsskatt i områder «utbygd på byvis» samt verker og bruk. Alminnelig taksering foregår hvert 10. år.

Det har nå gått mer enn 10 år siden forrige taksering, og Fauske kommunestyre har derfor vedtatt at det i 2014 skal foretas ny alminnelig omtaksering i kommunen, med virkning av nye takster fra og med 1. januar 2015.

Videre er det i forbindelse med budsjettet for 2014 vedtatt å prøvetaksere for eiendomsskatt i hele kommunen også for eiendommer som i dag ikke er omfattet av eiendomsskatt. Dette medfører ingen endring i forhold til dagens regler for eiendomsskatt, men gir kommunestyret et bedre grunnlag for å vurdere en eventuell utvidelse av eiendomsskatten i forhold til i dag. I den forbindelse har kommunen målt opp boliger, fritidsboliger og hytter. Det er tidligere sendt ut infoskriv om oppmåling av bygninger på eiendommer.

 

UTVENDIG BESIKTIGELSE

Takseringen starter med utvendig besiktigelse av boliger, fritidsboliger og hytter av ansatt besiktigelsesmann. Dette vil foregå fortløpende i perioden mai – desember 2014. I henhold til regelverket for eiendomsskattetaksering skal det ikke foretas innvendig besiktigelse. Under besiktigelsen skal blant annet forhold som standard og vedlikehold vurderes. Sammenholdt med faktaopplysning om boligen vil så kommunestyrets oppnevnte takstnemnd vedta en takst. Takstene og info om eiendom vil bli sendt til eieren når all taksering er ferdig. Takstene er ikke offentlige før all taksering er ferdig og takstene sendes ut. I forbindelse med utsending vil det bli orientert nærmere om hvordan takstene er framkommet. Takstnemnda vil også avholde orienteringsmøter.

Det presiseres nok en gang at takseringen utover dagens vedtatte grenser for eiendomsskatt, ikke medfører utvidet eiendomsskatt før kommunestyret eventuelt bestemmer at dette skal innføres.

 

BEFARING- DELTAKELSE ELLER IKKE?

Det er ikke nødvendig at eierne deltar på befaringen, men dersom du ønsker å delta må du gi beskjed til Fauske kommune enten på mail:  post@fauske.kommune.no eller telefon 75 60 40 00. På grunn av at vi skal taksere mange bygninger, vil vi kun oppgi et ca. tidspunkt for taksering av de eiendommer der eier ønsker å være tilstede. 

 

Med vennlig hilsen

Fauske kommune, Eiendomsskattekontoret