Hvordan står det til hos oss? Folkehelseoversikten 2020

Folkehelseloven krever at den enkelte kommune skal ha nødvendig oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer. God oversikt er en forutsetning for å beskrive folkehelseutfordringer og ressurser, og nødvendig i et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Denne kunnskapen skal danne grunnlag for beslutninger i det løpende folkehelsearbeidet og i forbindelse med planlegging etter plan- og bygningsloven

Kan leses gjennom DENNE lenken. 

Folkehelseprofilen for Fauske kommune i 2021 kan leses HER.

Involvering av barn og unge

Hjertesaker fra Fauske ungdomsråd
Fauske kommune har vært flere ganger i ungdomsrådet og orientert om prosessen. Fauske ungdomsråd sendte inn sine hjertesaker til oss i mai 2021. 
Dokumentet kan leses HER. 
 
Innspill fra elevrådene i Fauskeskolene
Elevrådene på Fauskeskolene ble tidlig involvert i arbeidet, og ble bedt om å komme med innspill når det gjelder Fauske i framtiden. 
 
Elevrådene ble tildelt følgende spørsmål: 
1) Hva gjør et sted bra å bo på?
2) Hva er det beste med plassen du bor på?
3) Hvis du var sjef i Fauske for én dag, hva ville du gjort?
 
Vi mottok svar fra følgende elevråd. 
- Sulitjelma skole 1. - 10. trinn
- Vestymyra skole 1. - 4. trinn 
- Vestmyra skole 5. - 7. trinn
- Vestymra skole 8. - 10. trinn 
 
Samlet framstilling av svar finnes HER. 
 
Framtidsdrømmer fra barnehagebarn 

Barnehager i kommunen fikk i oppdrag å snakke om framtidsdrømmer og ønsker, sammen med barnehagebarn i 5-årsklubber. 

- Ønsker seg mange lekeplasser så ungene kan leke mye (Jente, 5 år)

- Ønsker at vi skal ha det bra og at det ikke skal være søppel i naturen (Jente, snart 6 år)

- Ønsker det skal være sauer som alle kan klappe. Ønsker en gård som alle kan besøke og bli kjent med dyrene (Jente, 5 år)

- Ønsker basseng til alle barna som de kan være i ofte (Jente, 5 år)

Meningsmåling om ny visjon

I januar og februar gjennomførte Fauske kommune en meningsmåling om kommunens visjon. Vi mottok vi 449 svar. 

Sammenstilling av svarene kan leses HER. 

Bør kommen beholde visjon..PNG

Bør kommunen fortsatt profilere oss som folkehelsekommunen.PNG

kjønn.PNG

Referat fra møter

I løpet av planprosessen har det vært gjennomført flere møter med kommunens befolkning. Det har blant annet vært gjennomført møter med nærmijøutvalg, næringslivet, lag og foreninger og brukerutvalg. Nedenfor kan noen av referatene leses. 

- Referat fra politisk verksted 8. april 2021
- Referat fra politisk verksted 13. april 2021

- Referat fra møte med næringslivet 17. mars 2021
- Referat fra møte med næringslivet 22. april 2021

- Referat fra møte med lag, foreninger og frivilligheten 26. april 2021

Spørreundersøkelse om et aldersvennlig lokalsamfunn

Våren 2021 gjennomført vi en spørreundersøkelse knyttet til et aldersvennlig lokalsamfunn. 

Resultater fra undersøkelsen finnes HER.