Besøk ved institusjonene på Fauske

Alle besøkende må være friske, og ikke ha luftveisinfeksjon, feber eller magesmerter. Unntak kan gis ved kritisk sykdom.

Besøk må avtales med den avdelingen pasienten bor på, du vil bli møtt ved ytterdøren da dørene er fortsatt låst, besøkende vil bli fulgt til pasientens rom.

 • Oppmøtested avtales med personell. Telefonnumre til avdelingene står på kommunens hjemmeside.
 •  Alle skal skrive seg inn i en besøksprotokoll. Besøksprotokoll er viktig i tilfelle det blir behov for smitteoppsporing. Denne slettes etter ti dager.
 • Alle besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst og når man forlater avdelingen, det skal holdes minst én meter avstand til andre, også til pasienten.
 • Det er lov å ta med pasienten ut, også til  private hjem, butikk eller kafe. Alle besøk vil bli individelt risikovurdert og smittevern må følges.
 • Pasienten kan ta imot gaver, blomster og lignende.
 • Hvis besøkende har med mat skal alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.
 • Alle overflater og kontaktpunkter i besøksrom blir desinfisert før og etter besøk. Dersom beboer har påvist Covid -19, er det egne regler for besøk. Dette blir dere veiledet om dersom det blir aktuelt.
 • Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for Covid-19, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

For mer utfyllende informasjon henvises det til FHI sine hjemmesider.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/besok-i-helse-og-omsorgsinstitusjoner-og-tiltak-mot-sosial-isolering

Helsetunet 1 og 2

Helsetunet 2 består av 6 avdelinger for mennesker med demens. Vi har 38 langtidsplasser og 2 avlastningsplasser.

Helsetunet er sertifisert som livsgledehjem og driver med tilrettelagt aktivitet til hver enkelt pasient. De ansatte har lang erfaring med å jobbe med mennesker med demens og vi har stort fokus på miljørettet og tillitsskapende arbeid.

Buen korttidsavdeling

Buen korttidsavdeling tilbyr korttidsplasser, avlastningsplasser, rehabiliteringsplasser og lindrende pleie.

Pr.26.05.20 er det totalt 14 plasser.  Avdelingen har både dobbeltrom og enkeltrom.

Kommunens øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD/KAD) er også lokalisert her.

Avdelingen har et tilbud om bl.a.;

 • videre medisinsk behandling etter sykehusopphold,
 • kartlegging av bistandsbehov ved funksjonsfall,
 • opptrening etter ulike sykdomstilstander/skader
 • Oppfølging i forhold til medikamentjusteringer/endringer
 • Lindrene behanding, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelige sykdommer

Det er daglig legevisitt på ukedager, og både fysioterapeut og ergoterapeut er tilknyttet avdelingen.  Andre faggrupper kontaktes ved behov, som f.eks logoped.

Avdelingen samarbeider tett med kommunens tildelingskontor og hjemmetjeneste for å kunne være i stand til å gi en best mulig bistand/oppfølging av pasienter som har behov for dette etter hjemkomst

 

Kjennetegn på et korttidsopphold er rehabilitering og medisinsk bistand med fokus på egenmestring og raskest mulig tilbakeføring til hjemmet.

Retningsendringen fra å spørre «hva er i veien med deg?» til å spørre «hva er viktig for deg?» gir rom for å innta brukerens perspektiv. Med denne tilnærmingen kan vi iverksette tiltak basert på pasienter og brukere egne mål.

Helse er ikke fravær av plager, men mestring av livets krav!"

Helsetunet borettslag

Helsetunet borettslag er lokalisert på Helsetunet 11, midt i Fauske sentrum. Bygget ligger i tilknytning til sykehjemmet. I hver etasje er det felles areale med oppholdsrom og kjøkken. Noe som muliggjør sosialt samvær med andre beboere, fellesmiddager og andre fellesaktiviteter i regi av kommunen og frivillge organisasjoner.

Omsorgsbolig kan tildeles personer som har et omfattende bistandsbehov og der det er vanskelig å gi tilstrekkelig helsehjelp i hjemmet. Omsorgsboliger er selveide boliger, tilrettelagt for personer, fortrinnsvis eldre med ulike typer funksjonssvikt som gjør at egen bolig eller trygdebolig ikke vil gi tilfredstillende livskvalitet. Målgruppen er eldre, syke, funksjonshemmede og andre. Omsorgsbolig tildeles av Tildelingskontoret.

Leiligheter for salg anonnseres på Indre Salten Boligbygg http://isbbl.no/ og på Fauske kommune sin hjemmeside

 

Søknad med bekreftelse på finansiering sendes:

Tildelingskontoret, Boks 93, 8201 Fauske

Kontakt: 75 60 40 40 (servicetorg)

E-post: tildelingskontoret@fauske.kommune.no

Vi tar ikke imot besøkende for tiden.

Vi besvarer telefon fra publikum, hver tirsdag og torsdag mellom 10.00 og 12.00.

 

 

Strømsnes borettslag

Strømsnes borettslag er lokalisert i Valnesfjord 13,9km utenfor Fauske sentrum. Borettslaget ligger midt i Valnesfjord sentrum, med kort gangavstand til Valnesfjord legesenter, matbutikk og frisør. Leilighetene er på et plan og er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. 

Omsorgsbolig kan tildeles personer som har et omfattende bistandsbehov og der det er vanskelig å gi tilstrekkelig helsehjelp i hjemmet. Omsorgsboliger er selveide boliger, tilrettelagt for personer, fortrinnsvis eldre med ulike typer funksjonssvikt som gjør at egen bolig eller trygdebolig ikke vil gi tilfredstillende livskvalitet. Målgruppen er eldre, syke, funksjonshemmede og andre. Omsorgsbolig tildeles av Tildelingskontoret.

Leiligheter for salg anonnseres på Indre Salten Boligbygg http://isbbl.no/ og på Fauske kommune sin hjemmeside

 

Søknad med bekreftelse på finansiering sendes:

Tildelingskontoret, Boks 93, 8201 Fauske

Kontakt: 75 60 40 40 (servicetorg)

E-post: tildelingskontoret@fauske.kommune.no

Vi tar ikke imot besøkende for tiden.

Vi besvarer telefon fra publikum, hver tirsdag og torsdag mellom 10.00 og 12.00.

 

Radioskogen borettslag

Radioskogen borettslag er lokalisert 2,3km utenfor Fauske sentrum. Borettslaget ligger rett ved Fauske bygdetun som er et flott tur og rekreasjons område. Kort gangavstand til matbutikk og andre tilbud i sentrum. Leilighetene er på et plan og er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov.

Omsorgsbolig kan tildeles personer som har et omfattende bistandsbehov og der det er vanskelig å gi tilstrekkelig helsehjelp i hjemmet. Omsorgsboliger er selveide boliger, tilrettelagt for personer, fortrinnsvis eldre med ulike typer funksjonssvikt som gjør at egen bolig eller trygdebolig ikke vil gi tilfredstillende livskvalitet. Målgruppen er eldre, syke, funksjonshemmede og andre. Omsorgsbolig tildeles av Tildelingskontoret.

Leiligheter for salg anonnseres på Indre Salten Boligbygg http://isbbl.no/ og på Fauske kommune sin hjemmeside

 

Søknad med bekreftelse på finansiering sendes:

Tildelingskontoret, Boks 93, 8201 Fauske

Kontakt: 75 60 40 40 (servicetorg)

E-post: tildelingskontoret@fauske.kommune.no

Vi tar ikke imot besøkende for tiden.

Vi besvarer telefon fra publikum, hver tirsdag og torsdag mellom 10.00 og 12.00.

Hvordan søke institusjonsplass eller omsorgsbolig?

Søknadskjema om pleie- og omsorgstjenester finner du HER. Skjema må lastes ned, og sendes i brev, eventuelt mail.
Sendes: Tildelingskontoret, postboks 93, 8201 Fauske

Kontakt: 75 60 40 00 (servicetorg). Adresse. Administrasjonsbygget, Torggata 21, Fauske
Vi tar etter avtale, mot besøk hver tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 14.00. Vi besvarer telefon fra publikum, hver mandag, tirsdag og torsdag mellom 10.00 og 14.00