I Nordland er folk vant med mye vær og er derfor ikke ukjent med å håndtere og tilpasse oss naturkreftene. Men med de forventede klimaendringene vil risikobildet knyttet til ekstremvær og naturhendelser endre seg. Vi kan med andre ord ikke lenger stole på våre tidligere erfaringer når vi for eksempel vurderer om det er trygt å bygge hjemmet vårt ved elva, fjellet eller sjøen. 

I Fauske kommune jobber vi på ulike måter med klimatilpasning. Dette er viktig for vårt miljø, okonomi og samfunn. Klimaendringene vil påvirke Fauske på mange måter. Økt nedbør, stormflo, vind, skred og flom kan gjøre skader på bolighus, næringsbygg og infrastruktur. Klimaendringene kan medføre endra rammevilkår for reindrift, jordbruk, skogbruk og fiske. Befolkningens helse kan påvirkes direkte og indirekte av temperaturendringer. Økte temperaturer kan føre til endringer i naturen ved økt innvandring av svartlistede arter, og ved at arter beveger seg fra lavereliggende til høyereliggende områder. Klimaendringer medfører at klimatilpasning er nødvendig.

Skred og rasfare er stort godt kartlagt i Fauske kommune. Utbygging tillates ikke innenfor fareområder for flom, ras eller havnivåstigning. Bølgepåvirkning fra havet og kvikkleirefare er også nevnt i bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Vi er forberedt på konsekvensene av klimaendringer gjennom kommunens Risiko- og sårbarhetsanalayse. Vi jobber for å øke kunnskap og forbedre oss på hva som møter oss i fremtiden. Denne siden vil oppdateres med informasjon og for eksempel spørreskjema, slik at du som innbygger kan bidra.