Kommunedelplan for helse, omsorg og sosial 2018-2026

Kommunedelplanen angir de overordnede strategiene for hvordan samhandlingsområdet helse-, omsorg og sosial i Fauske kommune skal møte de utfordringene som forventes i de kommende årene. Dette omfatter tjenester som blant annet er forankret i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, lov om sosiale tjenester og lov om folkehelsearbeid.

Kommunedelplanen kan du lese her: Helse - omsorg og sosial plan 2018 - 2025.pdf

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019-2023

Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2019 -2023 ble vetatt i k-sak 119/18 den 13.12.2018. Handlingsdel kap.9 rulleres jevnlig etter behov.

Trafikksikkerhetstiltakene i denne planen skal innarbeides i økonomiplanen. Samtidig skal tiltak som går over flere år, samt tiltak med oppstart i handlings-/planperioden prioriteres i
budsjettet hvert år fra 2019 til og med 2023. Enhetslederne har ansvaret for å innarbeide utgiftene innenfor eget budsjettområde.

Trafikksikkerhetplan 2019-2023

Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 - saksfremlegg og vedtak

Kommunedelplan for energi og klima 2018-2030

Kommunestyre- 008/19, har i møte 28.03.2019 fattet følgende vedtak i saken:

Vedtak:

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til Energi- og klimaplan 2018-2030 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter høringsperioden.

Sluttbehandling Energi- og klimaplan 2018-2030

Vedtatt plan Energi og klima 2018-2030

Handlingsplan 2019-2022

Handlingsplan klima og energi 2019-2022 - Saksfremlegg og vedtak

Kommunedelplan for Skjerstadfjorden

Kommunestyre- 030/19, har i møte 13.06.2019 fattet følgende vedtak i saken:

Vedtak:

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til kommunedelplan for Skjerstadfjorden med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, jf, § 9-3 inkl. endringer foreslått av rådmannen etter høringsperioden.

Planen erstatter deler av kommuneplanens arealdel med pland-id 2015005.

Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages, ref. plan- og bygningsloven § 11-15.

Planens hoveddokumenter:

Kart - KDP_Skjerstadfjorden_Fauske

Endelig vedtatt - Fellesbestemmelser

Endelig vedtatt - Planbeskrivelse

Kommunedelplan for Skjerstadfjorden - sluttbehandling

Konsekvensutredning for KDP Skjerstadfjorden rev

ROS- analyse for KDP Skjerstadfjorden

Temakart -_Kartlagte_friluftsområder_sjø

Temakart - Fiskeri

Kommunedelplan for industrielle kulturminner i Sulitjelma

Kommunestyre- 063/19, har i møte 07.11.2019 fattet følgende vedtak i saken:

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 godkjenner kommunestyret kommunedelplan – Kulturminneplan for gruveindustrielle kulturminner i Sulitjelma.

Kommunedelplanen og dokumentene tilhørende saken:

2019-10-09 Kommunedelplan for Kulturminner i Sulitjelma

Saksfremlegg