Fauske kommune ny logo_100x33

Ønsker alle velkommen

Kommunen vil sikre gode tjenester til flyktningene

Det er satt ned ei arbeidsgruppe for å se på situasjonen rundt etablering av mottak ved Brygga hotell og i Røvika. Denne skal ledes av enhetsleder for helse, Hilde Sørensen. Hva kan være utfordringer og konsekvenser både med tanke på forpliktelser og ressursbehov?

I tillegg til Sørensen, består arbeidsgruppa av representanter fra barne- og familieenheten, integrering samt kommuneoverlegen og legevaktlegen. Det vil være naturlig for gruppen å ha kontakt med både politi, fylkeslegen, UDI og mottaksdrivere. I tillegg vil kommuneledelsen orienteres jevnlig. 

Det er laget en veileder for kommunene rundt ansvaret for å sikre likeverdige tjenester til målgruppen:

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Helsetjenester/Kommunenes-ansvar-for-helsetjenestetilbudet-til-flyktninger-asylsokere-og-familiegjenforente/