Forside/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Varsel om oppstart av områderegulering for massedeponi ved Sjønstå og i Trolldalen

11. juli 2019

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er satt i gang arbeid med reguleringsplan for del av eiendommene 88/1 og 88/11 i Fauske kommune.

Reisevaksine 2018_350x329

Reisevaksine og annen vaksinasjon

28. juni 2019

Tid: Hver fredag mellom klokken 12:15-14:30

Ta kontakt på telefon 75 60 43 00 for timebestilling.

Hensikten med vaksinasjon er å oppnå beskyttelse mot sykdom uten den risikoen det er å gjennomgå selve sykdommen.

 

Detaljregulering for Storgata 97 A

Varsel om oppstart av planarbeid

28. juni 2019

I henhold til Plan- og Bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Engan Eiendom har igangsatt arbeid med ny detaljreguleringsplan for Storgaten 97 A, 8200 Fauske - Gbnr. 103/1348, 103/1281, 103/1228, 103/16 og 103/472.

Forslag til endring av reguleringsplan for Havnegården

26. juni 2019

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 legges forslag til endring av detaljregulering for Havnegården ut til offentlig ettersyn.

Detaljregulering for Charlottatippen boligområde

18. juni 2019

Kommunestyret vedtok i møte 13.06.19, sak 041/19, det fremlagte forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde med planid 2019004.

Handlingsplan Klima og energi 2019-2022

Endelig vedtak

17. juni 2019

Høring - områderegulering Stormyra Fauske

Høringsfrist 12. juli 2019

28. mai 2019

Varsel om oppstart av planarbeid, Skysselvika

16. mai 2019

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og § 17-4 gjøres det herved kjent at Indira AS har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for del av Skysselvika næringsområde på vegne av Wenberg fiskeoppdrett AS. Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet.

Innspill til oppstart av planarbeidet kan sendes på e-post til line.fornes.frantzen@norconsult.com eller via brev til Norconsult AS v/Line Frantzen, Pb. 234, 8001 Bodø innen 16.06.2019

Ledig omsorgsbolig

Omsorgsbolig til salgs

15. mai 2019