Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer

Flytting av utvalgmøte

Plan- og utviklingsutvalgets møte tirsdag 31. mars 2020 flyttes til onsdag 18. mars 2020.

Varsel om oppstart - detaljregulering Kosmo boligfelt

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gjøres det herved kjent at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for Kosmo boligfelt. Forslagsstiller er Dag Lundbakk, Roger Henriksen og Bjarne M Jonassen, og Casa Consult AS er leid inn til å forestå planarbeidet.

Merknader/innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Casa Consult AS v/Sara Ezeta Terminalveien 12, 8006 Bodø, e-post: post@casaconsult.no innen tidsfristen 18.03.2020.

Høring – Temaplan for rus og psykisk helse 2020 - 2024

Helse- og omsorgsutvalg – 017/19, har i møte 22.11.2019 fattet følgende vedtak i saken:

Helse- og omsorgsutvalget vedtar å legge ut forslag til Temaplan for rus og psykisk helse 2020 – 2024 på høring og offentlig ettersyn med frist på 6 uker.
 

Merknader til planforslaget sendes innen 8. januar 2020 til Fauske kommune, postboks 93, 8201 Fauske, eller postmottak@fauske.kommune.no

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |