Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Leivset detaljregulering - Varsel om oppstart av planarbeid

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av igangsatt arbeid med reguleringsplan for eiendommene gnr. 84, bnr. 88, 69, 70, 112, 116, 124, 149, samt del av gnr. 129, bnr. 1 på Leivset i Fauske kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av boliger i området med tilhørende atkomst.

Området er ikke regulert.