Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Pedagogisk-psykologisk tjeneste/Hovedmeny/Logoped
Logoped Anita Ness Byberg_300x217

Logopedtjeneste, Fauske Kommune

Logoped Anita Ness Byberg er ansatt i Fauske kommune (40 %) og er lokalisert sammen med PPT. Tilbudet er et lavterskeltilbud og alle kan kontakte Anita for å drøfte enkeltbarn, anonymt eller med samtykke fra foresatte.

Beskrivelse av tilbudet:

Logopeden er utdannet til å arbeide med mennesker som har vansker med tale, språk, stemme og svelging.

Den kommunale logopeden kan hjelpe på flere måter:

 • Direkte trening med barn. Da kommer gjerne barnet sammen med foresatte til logopeden, men logopeden kan også komme ut i bhg. og skole.

 • Veiledning til foreldre med enkeltbarn som har:

  • har/kan ha språkvansker

  • forsinket språkutvikling

  • uttalevansker (dysartri/motorisk talevanske)

  • spesifikke språkvansker

  • behov for alternative kommunikasjonshjelpemidler

  • vansker i forhold til spising (dysfagi)

  • vansker med stemmen

  • vansker med stamming/taleflyt

  • språkvansker etter ervervet hjerneskade

   • Veiledning til personalet i barnehage/skole i forhold til barns språk.

   • Kartlegging, utredning og testing med ulike språktester som kan danne grunnlag for en evt. videre henvisning til PPT.

     

  • Den kommunale logopeden arbeider tverrfaglig og tverretatlig og samarbeider med foresatte, barnehage, skole, helsestasjon, PPT, kompetansesentre med flere, etter behov.

   Logopeden gir timer etter individuell vurdering. Det avgjørende for oppfølgingens intensitet og lengde er hvor omfattende og sammensatt vansken er og hvor problematisk den oppleves av barnet selv. Barnet vil få med seg øvelser eller andre treningsoppgaver og det forutsettes at det øves mellom timene.

    

   Henvisning/kontaktinformasjon:

   Foresatte, helsestasjon, barnehage, skole, PPT og lege kan henvise til logoped. Henvisningen skal alltid være underskrevet av foresatte. Henvisningsskjema finner du på kommunens nettside eller ved å trykke på linken her http://www.fauske.kommune.no/skjema.393692.no.html  I tillegg til å krysse av på de ulike punktene er det ønskelig med detaljer om barnets utfordringer

 

KONTAKT:   Anita Ness Byberg, logoped MNLL, tlf. 75604530

 

Tips en venn Skriv ut