I henhold til plan og bygningsloven §§12-1, 12-3 og 12-8 varsles det på vegne av STS AS om oppstart av privat reguleringsplan for deler av gnr/bnr 105/2,3 og 4, Øyneshøgda/Djupdalen i Fauske kommune. Området er i overordnet plan (kommuneplanens arealdel) regulert til LNFR område. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for deponi av ikke forurensede løsmasser.

Siden området er mindre enn 50 dekar og deponiet skal ha mindre enn 50000m3 masse vurderer kommunen det slik at reguleringsplanen ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning (jfr. PBL § 4-1 og 12-9). Fremtidig deponiområde ligger mellom Øyneshøgda og Øynesveien. I tillegg er deler av Øynesveien og Lundveien
frem til Badestrandveien medtatt for å sikre nødvendige trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med transporten av løsmassene.

Referat fra oppstartsmøte finner du her

Planavgrensning fremgår av kartskisse nedenfor (skravert). Det vil bli avholdt informasjonsmøte om planarbeidet for interesserte og berørte i april/mai 2020.

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan rettes til: Even Aursand. mob. +47 48 12 15 23
Merknader og innspill som kan ha innvirkning på planarbeidet kan sendes elektronisk til:
even@aursand-arkitekt.no, eller som brev til Arkitekt Even Aursand. Pb 75, 8001 Bodø


Frist for å komme med innspill til planen er satt til 1 april 2020.