I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av områderegulering for Skysselvika næring og industri, Fauske kommune. Ny reguleringsplan vil oppheve deler av gjeldende plan for Skysselvika næringsområde med plan-id 1997004. Formålet er å regulere til næring og industriformål, med oppdaterte bestemmelser etter dagens retningslinjer og lovverk. I tillegg er det et ønske å endre veitraseen for å tilpasse til terreng og etablert avkjørsel. Det blir også regulert en gang- sykkelvei som skal ligge parallelt med kjørevei.

Områderegulering vil berøre følgende eiendommer:
83/5, 83/6, 83/8, 83/9, 83/10, 83/11, 83/15, 83/30, 83/70, 83/80, 83/88, 83/89, 83/92 83/98, 83/99, 83/100, 83/101, 83/107, 83/127, 83/131, 83/132, 83/140, 83/149, og 120/1.

Kommunen vurderer at planen ikke medfører krav om konsekvensutredning etter PBL § 4-2. Det vises til konsekvensforskriften for mer info.

Kart med omriss av planområde finner du her: Kart omriss oppstart

Merknader som kan ha virkning for planarbeidet kan sendes elektronisk via e-post: postmottak@fauske.kommune.no, eller til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske, eller via skjemaet under. Frist for innspill er satt 15.4.2020.

Nærmere informasjon om planarbeidet kan en få hos arealplanlegger i Fauske kommune, Renée Normann, renee.normann@fauske.kommune.no, telefon: +47 75604071.