Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Mulighet for alle å sende innspill

Melding oppstart - Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv

I medhold av plan- og bygningsloven varsles oppstart av revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv i Fauske kommune. Fauske kommune utarbeider planen.

Hovedmålet for planarbeidet er å sikre statlige spillemidler som vil gi kommunen mulighet til å kunne tilrettelegge for idrett, friluftsliv og lek. For lag og foreninger gir det en viktig pekepinn hvordan prosjekter blir prioritert.  Planen skal revideres minst en gang hver valgperiode. Og planens fireårige prioriterte handlingsplan rulleres årlig.

Revideringen skal innebære en helhetlig vurdering av den eksisterende planen i lys av nye internasjonale, nasjonale, regionale og lokale føringer, samt ny kunnskap. Planen vil være et verktøy og gi klare behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettspolitiske mål. Planen skal oppfylle visse minimumskrav:

  • Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt
  • Sammenhenger med andre planer i kommunen (spesielt økonomi – areal- og kommuneplan.)
  • Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for anlegg og aktivitet.
  • Målsetting for satsningen på idrett og friluftsliv, anleggsutbygging og sikring av arealer.
  • Prioritert handlingsplan (2019-2022) og uprioritert handlingsplan (2023-2028)
  • Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold
  • Kart (eksisterende- og planlagte anlegg)

Ved å igangsette revidering av kommunedelplanen vil kommunen få mulighet til å søke om statlige spillemidler til nye og eksisterende prosjekter som fremmer kommunens mål i tråd med kommuneplanens samfunnsdel. Dessuten vil det gi muligheter å utvikle kommunen i tråd med nasjonale og regionale forventninger, planer og retningslinjer.

Gjeldende plan finner du HER.

Nytt forslag finner du HER

Merknader som kan ha virkning for planarbeidet kan sendes elektronisk via e-post: postmottak@fauske.kommune.no, eller til Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske, innen 01.10.2019. Eller så sendes innspill/forslag via skjema nedenfor.

Nærmere informasjon om planarbeidet kan en få hos enhetsleder kultur i Fauske kommune, Ketil Hugaas, ketil.hugaas@fauske.kommune.no, telefon: +47 75604055.

 
Tips en venn Skriv ut