trafikksikkerhetsutvalget fylkeskommunen

Midler til trafikksikkerhetsarbeid

Fristen er 10. mars for å søke Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) om ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til første halvår av 2016 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

 

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang/sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, sykkelopplæring/prøver mm.

Et tradisjonelt tiltak på våren er sykkelopplæring. Vi anbefaler å gå inn på www.nfk.no/nftu for nærmere informasjon om sykkelopplæring og sykkelgårdene i Nordland.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes:

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Statens vegvesen

Postboks 1403

8002 Bodø

Eller Firmapost-nord@vegvesen.no

Søknadsfrist 10 mars 2016.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til marlene.landbakk@vegvesen.no.