Frist 1. september for å søke midler

Momskompensasjon til frivillige organisasjoner

Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon. Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slilke såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt.  Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotter- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Vi ønsker å nå flere

Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, f.eks. organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger. Vi prøver derfor å nå ut til disse gjennom kommunene og fylkeskommunene, og ber om hjelp til å formidle informasjon i denne e-posten til lag og organisasjoner i kommunen.

Dere kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettstedet til Lotteri- og stiftelsestilsynet.  http://www.lottstift.no

Spørsmål kan også stilles via e-post til postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Minstegrenser

For enkeltestående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrensen 200 000 kroner i totalte driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader.  Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.

Søknadsfrister

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2017.

Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

Tips en venn Skriv ut