Frist for søknad 1.5.2017

Nå kan du søke "Trafikksikkerhetsmidler 2018"

Med forbehold av fylkestingets bevilgning for 2018 kunngjøres med dette ledige midler til kommunale trafikksikkerhetstiltak/fysiske tiltak for gjennomføring i 2018. Frist for å søke er satt til 1.mai 2017 - til Statens vegvesen/NFTU, Postboks 1403, 8002 Bodø eller firmapost-nord@vegvesen.no

 

Willfred Nordlund Silje Fisktjønmo, Fylkesråd for Samferdsel/Leder NFTU Sekretariatsleder NFTU, skriver i en kunngjøring

 Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2018 - Kunngjøring

Med forbehold av fylkestingets bevilgning for 2018 kunngjøres med dette ledige midler til kommunale trafikksikkerhetstiltak/fysiske tiltak for gjennomføring i 2018. Tilskuddsordningen forvaltes av Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) med Statens vegvesen som sekretariat.

Ny Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler vedtatt av fylkestinget i sak 12/2017 punkt 4 (vedlagt) gir en grundig innføring i omfanget av tilskudd kommunene kan søke på. Samtidig gis det retningslinjer som beskriver hva som er nødvendig for at en søknad skal vurderes, og hvilke plikter kommunene som får tilsagn om tilskudd har. Sekretariatet anbefaler at kommunene som ønsker å søke leser instruksen nøye.

Tilskuddet skal primært nyttes til fysiske tiltak langs skoleveger eller andre områder hvor barn ferdes, f.eks. idrettsanlegg. Midlene kan anvendes til tiltak langs kommunale- eller fylkeskommunale veger, men også langs riksveger i spesielle tilfeller. En forutsetning for å kunne søke om tilskudd er at kommunen har gyldig trafikksikkerhetsplan. Dersom prosjektet det søkes tilskudd til avviker fra prioriteringene i trafikksikkerhetsplanen må dette begrunnes i søknaden.

Det kan maksimalt søkes om 80 % av prosjektets/tiltakets kostnadsoverslag begrenset oppad til 3 mill.kr per tiltak. De resterende 20 % og eventuelle overskridelser må dekkes av kommunen. Det kan også søkes om tilskudd til utarbeidelse av reguleringsplan og/eller byggeplan i henhold til vegvesenets håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Satsene her er inntil kr 500 000,- /maks 80 % for utarbeidelse av reguleringsplan og inntil kr 300 000,-/maks 80 % for utarbeidelse av byggeplan. Hvilke type tegninger skal avklares med vegvesenet i hvert enkelt tilfelle. Når godkjent plan foreligger kan det så søkes om tilskudd til bygging/gjennomføring. Tilskudd til planarbeid forutsetter at prosjektet anslås å være av en slik størrelse at det kan realiseres med tilskudd fra NFTU. Kostnader, finansieringsplan og framdriftsplan skal være realistiske i forhold til at fristen for gjennomførelse er ett år. Prosjektet/tiltaket bør ikke være større enn at kommunale midler utgjør maksimalt 50% av totalprosenten av total kostnad.

Søknaden skal inneholde:

- Faglig beskrivelse av prosjektet og en vurdering av forventet effekt av tiltaket

- Oversiktskart som viser prosjektets plassering i forhold til skoler e.l.

- Realistisk kostnadsoverslag basert på byggeplan og en bekreftelse på at en egenandel på minimum 20 % vil bli (foreslått) innvilget. Blir egenandelen ikke budsjettert senest det budsjettåret tiltaket skal gjennomføres bortfaller tilskuddet.

- Hvis kommunen søker om bygging skal byggeplan godkjent av Statens vegvesen vedlegges søknaden. Ved de aller fleste søknadene om tilskudd til fysiske tiltak inngår vegbelysning som en del av tiltaket. Dette gjelder ikke minst ved bygging av gang/sykkelveger og busslommer. Fylkestinget har i sak 23/2001 og 23/2010 vedtatt at vegnormalenes krav til vegbelysning også gjøres gjeldende langs fylkesvegene. Ved utarbeidelse av byggeplan skal derfor drift og vedlikehold av veglysanlegg være avklart før søknad innsendes. I de tilfeller der det gis tilskudd til vegbelysning langs fylkesvegene som ikke innfrir vegnormalens krav skal det presiseres at den enkelte kommune skal stå ansvarlig for drift og vedlikehold av veglysene, og at oppsetting av veglyset må godkjennes av Statens vegvesen.

- Bekreftelse på avklart grunneierforhold

For å komme i betraktning ved tildeling av tilskudd for 2018 må alle punktene i vedlagte søknadsskjema utfylles, og alle nevnte vedlegg følge søknadsskjemaet. Mangelfullt utfylt skjema eller manglende vedlegg kan medføre at søknaden ikke blir behandlet.

Vår målsetning er at den enkelte kommune skal være underrettet om utfallet av søknaden senest i månedsskifte oktober/november i år slik at den kommunale egenandelen kan innarbeides i kommunens budsjett for 2018. Frist for fullføring av prosjektene vil bli satt til 1.11.2018. I spesielle tilfeller kan det for prosjekt som er oppstartet søkes om ett års utsettelse, etter dette trekkes tilsagnet tilbake.

For ytterligere informasjon ta gjerne kontakt med trafikksikkerhetsutvalgets sekretariatsleder Silje Fisktjønmo, silje.fisktjonmo@vegvesen.no tlf. 476 45 802. For spørsmål om spesifikke søknader kontakt saksbehandlerne:

Nord-fylket: katrine.kvanli@vegvesen.no

Salten: toril.barthel@vegvesen.no

Helgeland: ivar.heggli@vegvesen.no

Frist for innsendelse av søknad om tilskudd settes til 01.07.2017, byggeplan må sendes inn senest 01.05.17 til godkjenning hvis kommunen søker om tilskudd til bygging. Dersom byggeplan ikke foreligger innen 1.mai, kan kommunen søke om midler til å utarbeide en slik plan, og derettersøke om midler til bygging året etter. Søknaden sendes til:

Statens vegvesen/NFTU, Postboks 1403, 8002 Bodø eller firmapost-nord@vegvesen.no.

For Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Med vennlig hilsen

Willfred Nordlund Silje Fisktjønmo

Fylkesråd for Samferdsel/Leder NFTU Sekretariatsleder NFTU

Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.pdf

Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2018 - kunngjøring.pdf

 

Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler

Vedtatt av fylkestinget i sak 12/2017

Denne instruksen erstatter Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler, vedtatt av fylkesrådet i sak 260/2012. Den nye instruksen er gjeldende fra 27.02.17.

1. Formål med og målgruppe for ordningen

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, heretter benevnt NFTU, disponerer midler til fylkeskommunale tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i tråd med Budsjett og økonomiplan. Det tas forbehold i tilsagn til fysiske tiltak om fylkestingets endelige budsjettbehandling.

Midlene skal benyttes til følgende formål:

 Fysiske trafikksikkerhetstiltak langs eksisterende kommunale- eller fylkeskommunale veger.

 

I spesielle tilfeller kan midlene også brukes langs riksveg (i små kommuner) dersom kommunene selv ønsker det

 Planlegging av trafikksikkerhetstiltak inklusiv utarbeiding (ikke revisjon) av kommunale trafikksikkerhetsplaner, reguleringsplaner og byggeplaner.

 Trafikksikkerhetsarbeid av holdningsskapende, forebyggende og kontrollerende karakter.

 

Inntil 20 % av midlene som disponeres kan nyttes til ikke-fysiske tiltak, benevnt «Prosjektmidler». Retningslinjer for anvendelse av Prosjektmidler vedlegges denne instruks.

Det gis ikke tilskudd til prosjekt som er startet opp eller fullført uten å være godkjent av NFTU før oppstart.

Prioriterte målgrupper er:

 Barn i nærmiljøet

 Skolebarn langs skoleveg

 Ungdom/unge

 Trafikanter med annen trafikkforståelse og trafikkultur

 Voksne rollemodeller

 Yrkessjåfører

 Gående/syklende langs mye trafikkerte veger

 Eldre i nærmiljøet

 

2. Ansvar for å forvalte tilskuddsordningen

NFTU forvalter midlene på vegne av fylkeskommunen. Statens vegvesen v/regionvegkontoret i Region nord er sekretariat for NFTU og forestår den praktiske administrasjonen av

tilskuddsmidlene. Midlene tildeles etter søknad til konkrete prosjekter/tiltak i den enkelte kommune eller i fylket. Den endelige prosjekt-/ tiltakslisten for tilskudd til fysiske trafikksikkerhetstiltak skal behandles av NFTU.

3. Om tilskudd til holdningsskapende tiltak m.v.

3.1 Informasjon om ordningen

Midlene kunngjøres gjennom annonsering til fylkets kommuner to ganger årlig, i februar og august. Midlene kan søkes av lag, foreninger, skoler/FAU og andre som ønsker å gjennomføre tiltak for å bedre trafikksikkerheten på hjemstedet. Kommunene oppfordres til å gjøre dem orientert om muligheten.

Det kan søkes om inntil 100 % av tiltakets/prosjektets kostnadsoverslag.

3.2 Regler for behandling av søknadene

Regionvegkontoret gjennomgår søknadene sammen med Trygg Trafikk og fylkesråd for samferdsel beslutter hvilke som får tilsagn om tilskudd basert på tilrådning fra regionvegkontoret og Trygg Trafikk. Gjennomgang av tildelte midler blir tatt opp som orienteringssak i NFTU i etterkant.

3.3 Tilbakemelding til søkere som får tildelt tilskudd – innhold i tilsagnsbrevene

Regionvegkontoret sender brev om tilsagn om tilskudd til de aktuelle søkerne. Fylkeskommunens rolle skal fremkomme. Midlene til holdningsskapende tiltak er ikke overførbare og må derfor være forbrukt i tildelingsåret.

3.4 Informasjon til søkere som ikke får tilskudd

Regionvegkontoret sender brev til de søkere som ikke får tildelt tilskudd. Av brevet skal det framgå hvorfor tilskudd ikke er innvilget. Fylkeskommunens rolle skal fremkomme. Begrunnelsen skal også fremgå i orienteringssaken fremlagt i NFTU.

3.5 Utbetaling av tilskudd

Tilskudd utbetales normalt i sin helhet først når tiltaket er gjennomført. Det skal framlegges dokumentasjon på utgiftene. Frist satt i tilsagnsbrevet må opprettholdes, midlene trekkes tilbake av sekretariatet etter den satte dato.

3.6 Regionvegkontorets oppfølging og rapportering

Regionvegkontoret skal føre oversikt over gitte tilsagn og foretatte utbetalinger.

4. Om tilskudd til fysiske trafikksikkerhetstiltak

4.1 Informasjon om ordningen

Regionvegkontoret sender brev til samtlige kommuner i fylket og orienterer om ordningen senest innen 1. mars året forut for tildelingsåret. Brevet til kommunene skal angi:

a) Målet for ordningen

b) Hvilke tiltak/prosjekter/utgifter som kan få tilskudd

c) At søknad skal sendes til regionvegkontoret

d) Søknadsfrist. Søknad skal sendes senest innen 1. juli året forut for tildelingsåret, godkjent byggeplan må sendes inn senest 1.mai til godkjenning hvis kommunen søker

om tilskudd til bygging. Dersom byggeplan ikke foreligger innen 1.mai, kan kommunen søke om midler til å utarbeide en slik plan, og søke om midler til bygging året etter.

e) Krav til egenandel og dekning av overskridelser.

f) Krav til faglig og økonomisk beskrivelse av prosjektet (se kap.4.2).

Det kan maksimalt søkes om 80 % av prosjektets/tiltakets kostnadsoverslag begrenset oppad til 3 mill.kr per tiltak. De resterende 20 % og evt overskridelser må dekkes av kommunen. Det kan også søkes om tilskudd til utarbeidelse av reguleringsplan og/eller byggeplan i henhold til vegvesenets håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Satsene her er inntil kr 500 000,- /maks 80 % for utarbeidelse av reguleringsplan og inntil kr 300 000,-/maks 80 % for utarbeidelse av byggeplan. Hvilke type tegninger skal avklares med vegvesenet i hvert enkelt tilfelle. Når godkjent plan foreligger kan det så søkes om tilskudd til bygging/gjennomføring. Tilskudd til planarbeid forutsetter at prosjektet anslås å være av en slik størrelse at det kan realiseres med tilskudd fra NFTU.

4.2 Nærmere om krav til søknadens innhold

Søknaden skal inneholde:

a) Hvilken kommune som søker om midler. Bank-/postgirokonto som eventuelt tilskudd kan overføres til skal oppgis

b) Faglig beskrivelse. Eget søknadsskjema skal nyttes ved søknad om midler

c) Søknaden skal inneholde en bekreftelse på at en egenandel på minimum 20 % vil bli foreslått innvilget. Blir egenandelen ikke budsjettert senest det budsjettåret tiltaket skal gjennomføres bortfaller tilskuddet.

d) Byggeplan godkjent av Statens vegvesen, skal vedlegges søknaden. Ved de aller fleste søknadene om tilskudd til fysiske tiltak inngår vegbelysning som en del av tiltaket. Dette gjelder ikke minst ved bygging av gang/sykkelveger og busslommer. Fylkestinget har i sak 23/2001 og 23/2010 vedtatt at vegnormalenes krav til vegbelysning også gjøres gjeldende langs fylkesvegene. Ved utarbeidelse av byggeplan skal derfor drift og vedlikehold av veglysanlegg være avklart før søknad innsendes. I de tilfeller der det gis tilskudd til vegbelysning langs fylkesvegene som ikke innfrir vegnormalens krav skal det presiseres at den enkelte kommune skal stå ansvarlig for drift og vedlikehold av veglysene, og at oppsetting av veglyset må godkjennes av Statens vegvesen.

e) En forutsetning for å kunne søke om tilskudd er at kommunen har gyldig trafikksikkerhetsplan for tildelingsåret. Kommunens trafikksikkerhetsplan skal vedlegges – evt. gi henvisning til kommunens nettsted hvor planen finnes. Dersom prosjektet det søkes om tilskudd til avviker fra prioriteringene i trafikksikkerhetsplanen begrunnes dette i søknaden. Søknaden må også vise til kommunens oppfølging av holdningsskapende tiltak.

Kommunen kan søke om midler til tiltak/prosjekter på kommunalt – og fylkeskommunalt vegnettet, i spesielle tilfeller også riksvegnettet. Ved søknad om midler til flere tiltak/prosjekter fra en kommune, må kommunen prioritere mellom tiltakene/prosjektene.

4.3 Regler for behandling av søknadene

Regionvegkontoret gjennomgår de innkomne søknadene fra kommunene og vurderer:

a) Om alle kravene i orienteringsbrevet og til søknaden er innfridd. Dersom dette ikke er tilfellet, kan søkeren tilskrives med anmodning om å revidere eller supplere søknaden innen en angitt frist

b) Om kostnader, finansieringsplan og framdriftsplan er realistiske i forhold til at fristen for gjennomførelse er ett år. Prosjektet/tiltaket bør ikke være større enn at kommunale midler utgjør maksimalt 50% av totalprosenten av total kostnad.

c) Faglig vurdering av søknadene

Regionvegkontoret gjennomgår søknadene og utarbeider et forslag til prioritering av prosjekter og tiltak i samråd med fylkesråden for samferdsel. Fylkesråden for samferdsel fremmer saken for politisk behandling i NFTU senest innen 20. november i året forut for tildelingsåret.

4.4 Tilbakemelding til søkere som får tildelt tilskudd – innhold i tilsagnsbrevene

Regionvegkontoret sender på bakgrunn av vedtak i NFTU brev om tilsagn om tilskudd til de kommuner som vil få tilskudd. Fylkeskommunens rolle skal fremkomme. Tilsagnsbrevet skal inneholde følgende:

a) Angivelse av prosjektet/tiltaket som får tilskudd. Dersom det er knyttet spesielle faglige eller tekniske krav til gjennomføringen av prosjektet skal dette presiseres.

b) Plikt til tilskuddsmottaker om å underrette regionvegkontoret dersom noen av forutsetningene for gjennomføring teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig ikke lar seg gjennomføre.

c) Plikt for tilskuddsmottaker om å underrette Statens vegvesen ved oppstart av byggeprosjektet, samt når prosjektet er avsluttet for befaring og endelig godkjenning.

d) Tilskuddets størrelse og krav til egenandel. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for overskridelser på prosjektet/tiltaket utover kostnadsoverslaget i inngått avtale. Ved eventuell kostnadsreduksjon blir tilskuddet 80 % av de reelle kostnadene.

e) Angivelse av tilsagnets varighet og frist satt 01.11 det året tilskuddet er gitt. Hovedregelen er at tilskuddet bortfaller dersom prosjektet/tiltaket ikke ferdigstilles det året tilsagnet er gitt for. Hvis ikke prosjektet ferdigstilles, må det søkes på nytt året etter. For større byggeprosjekter/tiltak (over ca. 0,5 mill. kr) kan tilskuddsmottakere søke om overføring av midler til året etter dersom prosjektet er startet opp. For regulerings- og byggeplan er det forventet gjennomføring innen fristen, ved søknad om utsatt frist kan det maksimalt gis ett års utsettelse. Dersom slike planer/prosjekt/tiltak heller ikke ferdigstilles i det etterfølgende året, trekkes tilskuddet automatisk av regionvegkontoret.

f) Tidspunkt for utbetaling av tilskudd (se kap.4.7). Dersom bekreftelse på egenandel ikke er tilstrekkelig avklart gjennom søknaden skal dette avklares før utbetaling skjer.

g) Eventuell frist for søker til å melde tilbake til regionvegkontoret om vilkårene for tilskuddet aksepteres.

h) Krav til rapportering og revisorbekreftelse (se kap.4.8).

i) Forbehold om at regionvegkontoret og fylkesrevisjonen kan iverksette kontroll med at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene.

j) Reaksjonsformer dersom tilskuddsmottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med betingelsene (se kap.4.10).

4.5 Informasjon til søkere som ikke får tilskudd

Regionvegkontoret sender brev til de søkere som ikke får tildelt tilskudd. Av brevet skal det framgå hvorfor tilskudd ikke er innvilget. Fylkeskommunens rolle skal fremkomme. Vanligvis vil dette framgå av den saken som fremmes for behandling i NFTU når midlene tildeles.

Ved avslag skal det opplyses om at kommunen har klagerett i henhold til Forvaltningsloven § 28. En evt. klage skal være fremmet til NFTU senest innen tre uker etter at kommunen har mottatt brev om avslag.

4.6 Utbetaling og regnskapsføring av tilskudd samt rekvirering av egenandel

Følgende utbetalingsplan skal legges til grunn:

a) Tilskudd til kommuner skal normalt i sin helhet først utbetales når prosjektet eller tiltaket er ferdigstilt, jf. kap. 4.4. For større prosjekter kan utbetaling skje i takt med framdrift hvis kommunen ber om dette. Tilskudd til planarbeid skal først utbetales når dokumentasjon på at regulerings- eller byggeplan foreligger, samt fremdriftsplan for politisk behandling.

b) 20 % av tilskuddet skal uansett holdes tilbake til prosjektet er ferdigstilt og godkjent av regionvegkontoret

c) For prosjekter der Statens vegvesen er byggherre stilles midlene til disposisjon i takt med prosjektets framdrift

4.7 Krav til rapportering

Det stilles krav om følgende:

a) Sluttrapport og avsluttet regnskap for prosjektet/tiltaket fra kommunen. Regnskap skal settes opp på samme måte som budsjettet og budsjettoppstillingen skal alltid settes opp sammen med regnskap for å lette sammenligningen

b) Revisorbekreftet regnskap over prosjektet/tiltaket dersom tilskuddet er på kr 100.000 eller mer

c) Tidsfrist for levering av ovennevnte

4.8 Regionvegkontorets oppfølging og rapportering

Regionvegkontoret skal føre oversikt over gitte tilsagn og foretatte utbetalinger.

4.9 Kontroll

Det skal tas forbehold overfor tilskuddsmottaker om adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene. Eventuell kontroll må tilpasses etter størrelsen på tilskuddet. Statens vegvesens kontroll med tilskudd til kommunene skal ta utgangspunkt i følgende:

a) Befaring av og godkjenning av anlegget. Prosjektet/tiltaket skal også kunne kontrolleres underveis

b) Vurderinger av om rapporter og regnskap virker realistiske. Det skal undersøkes om tildelingskriteriene og kravene i tilsagnsbrevet er oppfylt

Dersom en finner grunn til å tvile på opplysningene i rapporter og regnskap bør tilskuddsmottaker tilskrives og bes om en nærmere utdyping av forholdet. Det må settes en frist for tilskuddsmottaker til å besvare henvendelsen. Dersom det viser seg at tilskuddsmottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med forutsetningene, vil tilskuddet kreves tilbakebetalt.

Vedlegg til instruks for forvaltning av fylkeskommunale tilskudd til trafikksikkerhetstiltak

Prosjektmidler

Støtte til lokale trafikksikkerhetsprosjekt

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker å stimulere til et økt engasjement i kommunene, gjennom prosjektrelatert arbeid. NFTU avsetter årlig prosjektmidler, og kommunale etater alene eller i samarbeid med lag og foreninger kan søke på disse midlene.

Det er ingen søknadsfrist på prosjektmidlene og behandlingstiden vil være ca. 14 dager. Tildeling av prosjektmidler vil være avhengig av om det er tilgjengelige midler. Hvis årets budsjett er brukt opp på søknadstidspunktet vil det være mulig å overføre prosjektsøknaden til neste år.

Det gis støtte til ikke-fysiske prosjekter som på en god måte fremmer utviklingen av det lokale trafikksikkerhetsarbeidet. Midlene kan kun brukes på prosjekter innenfor det som er definert som nasjonale og fylkeskommunale satsingsområder (ikke-fysiske tiltak).

Prosjektene som støttes skal bidra til en kvalitetsheving av arbeidet i kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, og resultatene av prosjektene bør komme andre kommuner og publikum generelt til gode.

Følgende prosjekttyper vil bli prioritert:

 Integrering av trafikkopplæring i grunnskolen sett i relasjon til ny læreplan

 Sykkelopplæring på mellomtrinnet sett i relasjon til ny læreplan

 Trafikksikkerhet integrert i internkontroll-forskriftene i barnehagen og skolen

 Utarbeidelse av reisepolicy i kommunen (trafikksikkerhetspolicy for tjenestereiser)

 Utarbeidelse av transportpolicy i kommunen (kjøp av transporttjenester)

 Aktive skolebarn, kartlegging av barns skolevei samt tiltak for å stimulere til økt fysisk aktivitet

 Tverretatlig involvering i trafikksikkerhetsarbeidet

 Trygge lokalsamfunn som arbeidsmetode i kommunen

 Personlig verneutstyr (hjelm, bilbelte, refleks)

 Andre trafikksikkerhetsprosjekter

 

Kommunen ved aktuell sektor/avdeling må stå som avsender av søknaden og være den som står som” prosjekteier”. Lokale lag og foreninger kan være del av den kommunale prosjektgruppa.

Støtte kan gis til prosjekter som har en tidsramme på inntil 8 mnd. Prosjekter tuftet på tverretatlig samarbeid vil bli prioritert. Det gis ikke støtte til finansiering av fysiske tiltak, til kjøp av utstyr og programvare eller til oppgaver som tilhører ordinær drift. Innholdet skal presenteres i en form som er tilpasset sluttbrukere og være utformet slik at det kan ha overføringsverdi til andre kommuner. Det forutsettes at NFTU er styringsgruppe eller er representert i en slik gruppe.

Tips en venn Skriv ut