Fauske kommune ny logo_120x40

Frist for innspill 12. januar 2015

Nye vestmyra skole - varsel om utvidelse av tidligere varslet planområde

I november 2013 ble det iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 gjort kjent at Fauske kommune hadde igangsatt arbeid med områderegulering for Nye Vestmyra skole i Fauske kommune. Varslet ble kunngjort av A/S Salten Kartdata. 

Det ble da orientert om at hensikten med planarbeidet var å legge til rette for barne- og ungdomsskole med tilhørende atkomstvei, parkering og uteområder. Hensikten er fortsatt den samme, men det varsles nå et behov for å utvide planområdet, og da i hovedsak mot nord i forhold til trafikk- og parkeringsløsninger. Kartutsnittet nedenfor viser gammel (grønn stiplet linje) og ny planavgrensning (blå stiplet linje). Norconsult AS har nå overtatt reguleringsarbeidet etter A/S Salten Kartdata og nødvendig utvidelse av planområdet varsles med dette.

varsel vestmyra.jpg

Fauske kommune har tidligere vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning iht. Plan- og bygningslovens § 4.2. Varslet endring av planområdet endrer ikke på denne vurderingen.

Neste anledning for å komme med merknader/innspill er når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Dette vil bli varslet/kunngjort i Saltenposten og på Fauske kommunes nettsider.

Merknader/innspill til endret varsel kan sendes skriftlig til Norconsult AS, Pb. 234, 8003 Bodø, e-post: goran.antonsen@norconsult.com innen tidsfristens utløp den 12. januar 2015

Tips en venn Skriv ut