Fauske_logo_120x40.jpg

Offentlig ettersyn COOP Valnesfjord

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11, og delegasjonsvedtak K-058/09, legges følgende planforslag ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra kunngjøringsdato

Planområdet ligger på Strømsnes, cirka 12 km vest for Fauske sentrum. Området grenser til kommunal veg (tidligere Rv.80) i nordøst. I nordvest og sørvest mot boliger og ubebygde områder. I sørøst mot Fossumkollektivet.

Hensikten med planarbeidet er å avklare arealmessige forhold i forbindelse med at Coop Nordland SA ønsker å legge til rette for bygging av en cirka 1000 m² stor dagligvareforretning på gnr. 57 bnr. 6 og 10 på Strømsnes.

Dokumenter i saken

Planforslaget er lagt ut til off. ettersyn i servicetorget i adm.bygget, Torggt.21 på Fauske fram til 16.05.14.

Mulige merknader til planforslaget sendes innen 16. mai 2014 til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske.