Frist 27. februar 2015

Offentlig ettersyn - områderegulering Søbbesva

Planforslaget for områderegulering av Søbbesva ligger ute til offenltig ettersyn i servicetorget i administrasjonsbygget Fauske kommune. Høringsdokumentene finner du her.

Søbbesva møtebok.pdfDette er i henhold til administrativt vedtak (delegert plan- og utviklingsutvalg) av 08.12.2014, sak 330/ 14. Hensikten med planlarbeidet er å oppdatere gjeldende reguleringsplan for Søbbesva (stadfestet 2-10.19871) til dagens situasjon. Formålet skal fortsatt i hovedsak være industri/ kontor/ lager med innslag av forretningsvirksomhet. Eksisterende område for videregående skole får formålet undervisning. Sidespor til jernbane foreslås fjernet og planforslaget viser også tilhørende infrastruktur, friluftsområde, hensynssoner osv.

Planbeskrivelse_Søbbesva.pdf

Søbbesva trafikkanalyse.pdf

Søbbesva ROS.pdf

Søbbesva reguleringsplan.pdf

Søbbesva planbestemmelser.pdf

Søbbesva OPA orto.pdf

søbbesva off. ettersyn.pdf

Søbbesva møtebok.pdf