Et felles ansvar

Folkehelsearbeid er sektorovergripende og skal drives frem gjennom tiltak og innsats i mange av kommunens enheter og tjenester. Ansvaret for helse og trivsel er noe alle må ta del i – også den enkelte innbygger.

En viktig huskeregel i folkehelsearbeidet er 90/10 regelen: «Bare 10 % av folks helseproblemer kan helsetjenesten gjøre noe med. 90 % må løses utenfor helsetjenesten.» 

Det vil si at tiltak under helsetjenestenes ansvarsområde bare bidrar med 10 % av det som skal til for å opprettholde befolkningens helsetilstand. Resten skyldes beslutninger som ligger i andre samfunnssektorer. 

Kommunen skal kontinuerlig følge med på utviklingen i samfunnet, og skal hvert fjerde år utarbeide en oversikt over befolkningens helse og over mulige påvirkningsfaktorer. Med god oversikt kan kommunen i større grad lykkes i å utvikle et samfunn som gir flere leveår med god helse i befolkningen.

Det systematiske folkehelsearbeidet

Folkehelseloven legger opp til en systematisk arbeidsform for kommunene;

1. Helseoversikt

Kommunene skal både ha løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og hvert 4. år ha utarbeidet et samlet oversiktsdokument som del av kunnskapsgrunnlag for arbeidet med planstrategien. I det samlede 4-års dokumentet skal kommunene identifisere hva som er de viktigste folkehelseutfordringene. Fauske kommune sin samlede helseoversikt oppdateres løpende, og dokumentet finner du under "Hvordan står det til hos oss".

2. Planstyrt folkehelsearbeid

Helseoversikten skal være kunnskapsgrunnlag for arbeidet med planstrategien. Videre skal kommunene i sitt arbeid med kommuneplaner fastsette overordna mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de folkehelseutfordringene kommunen står overfor. Fauske kommune har ingen egen folkehelse-plan, men baker inn folkehelseperspektivene i kommuneplanens ulike plandeler. Strategier som skal bidra til å møte folkehelseutfordringene følges opp primært i kommuneplanens samfunndel og handlingsdel (økonomidel).

3. Iverksetting av tiltak

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte de folkehelseutfordringer som er identifisert i det samlede 4-års dokumentet. Fauske kommune jobber for at mål og strategier for å møte kommunens folkehelseutfordringer operasjonaliseres gjennom øvrig plan- og styringssystem, herunder virksomhetsplaner.

4. Evaluering

Kommunene skal gjennom evaluering sikre fremdrift, utvikling og kontinuerlig forbedring av folkehelsearbeidet. Evaluering innebærer vurdering av om folkehelsearbeidet utøves i tråd med folkehelselovens bestemmelser, og om folkehelsen i kommunen bedres med utgangspunkt i de folkehelseutfordringene som er identifisert i oversiktsdokumentet. Vurdering av status og fremdrift kobles til plansystemets årshjul (arbeidet med perspektivanalyse, økonomiplan, virksomhetsplaner og årsberetning)