Fauske kommune ny logo_120x40

Offentlig ettersyn

Områderegulering for nye vestmyra skole

I henhold til administrativt vedtak (delegert plan- og utviklingsutvalg) av 22.05.2015, sak 254/15, legges forslag til områderegulering for Nye Vestmyra skole ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra kunngjøringsdato.

 

Planområdet er på ca. 95 daa og ligger på Vestmyra nordvest for Fauske sentrum og vest for E6/Follaveien. Fauske videregående skole grenser til planområdet i vest.
Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å revidere/oppdatere deler av gjeldende reguleringsplan for Vestmyra skolesenter, vedtatt 27.06.2005. Formålet er å legge til rette for en videre utvikling av barne- og ungdomsskolen på Vestmyra, og i tillegg ønsker en å utvikle et nærmiljøanlegg for kommunen rundt Nye Vestmyra skole.

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Møtebok

Planforslaget er også lagt ut til off. ettersyn i servicetorget i adm.bygget, Torggt.21 på Fauske fram til 27.07.2015.

Mulige merknader til planforslaget sendes innen 27. juli 2015 til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske.

Tips en venn Skriv ut