Høring - frist for uttalelse 15.02.2019

Planforslag - Kommunedelplan Skjerstadfjorden

Bakgrunn
Iht. plan- og bygningsloven kapittel 9 har kommunene Fauske, Bodø og Saltdal utarbeidet forslag til felles kommunedelplan for sjøområdene i Skjerstadfjorden. Kommunedelplanen fastsetter rammer for bruk og vern i sjøområdene i de 3 kommunene. Hensikten med planarbeidet har vært å etablere en felles arealplan for fjordsystemet og en felles forvaltning av fjorden. Planforslaget omfatter kun sjøområdene og øyer i fjorden. Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planen vil være et godt styringsverktøy for den videre utviklingen i fjordsystemet, basert på forutsetningen om bærekraftig forvaltning.

Planforslaget
Planforslaget er utarbeidet i en felles planprosess og består av tre separate kommunedelplaner, et felles sett med bestemmelser, planbeskrivelse, temakart, konsekvensutredning og ROS- analyse. Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelig på kommunens planregister WebPlan og på www.bodo.kommune.no/arealplaner. Kartene kan finnes på Nordlandstatlas velg "kommunedelplan ettersyn" i menyen med kartlagliste.

Høringsperioden
Alle uttalelser/merknader merkes med kommunedelplan for Skjerstadfjorden og sendes: Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken er 15.02.19. Skjema nederst kan også brukes for innspill.

Kontaktinformasjon
Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til;
Bodø kommune ved; Kjetil Christensen. E-post: kjetil.christensen@bodo.kommune.no eller
David Losvik, e-post; david.losvik@bodo.kommune.no
Fauske kommune ved Renee Normann, e-post; renee.normann@fauske.kommune.no.
Saltdal kommune ved Frode Tjønn, e-post; frode.tjoenn@saltdal.kommune.no

Informasjonsmøter
Det vil bli avholdt informasjonsmøter om planen, tidspunkt og sted vil bli annonsert i avisen og på kommunenes hjemmesider i forkant av informasjonsmøtene.

Folkemøte i Fauske kommune er 17. januar 2019, kl 18:00 i kommunestyresalen (Torggata 21, Fauske)

Allmøte i Bodø: Magic North i Saltstraumen den 29.01 og kommunehuset i Misvær den 30.01.19. Begge dager fra 18:00-20:00
Tips en venn Skriv ut