Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Planvedtak - detaljregulering for Havnegården - endring

Planutvalget har i møte 27.08.19, sak 065/19, egengodkjent endring av detaljregulering for Havnegården med planid 2017003.

AQo gUyK 7GcOAAAAAElFTkSuQmCC

Havnegården AS har fremmet forslag til endring av detaljregulering for Havnegården, vedtatt 21.06.18 med planid 2017003.

Planområdet ligger sentralt i Fauske sentrum med utsikt over strandpromenaden og Fauskevika.

Reguleringsendringen innebærer økning i byggehøydene fra kote +25,0 m (østre del) til +28,5 m med inntil 7 plan. I vestre del er byggehøyden foreslått satt lavere, fra kote +19,95/kote + 26,30 til kote 16,0.
For å oppfylle krav til leke- og uteoppholdsareal er opprinnelig innregulert offentlig parkeringsareal o_SPA5 omregulert til uteoppholdsareal, og for å oppfylle krav til felles parkering omreguleres innregulerte offentlige parkeringsplasser o_SPA3 og o_SPA4 til felles parkering f_SPA4 og f_SPA5.

Vedlegg:
Plankart
Bestemmelser
Møtebok

Planutvalgets godkjenningsvedtak kan påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske.

Eventuelle krav om innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 eller erstatning etter samme lov § 15-3 må være framsatt innen 3 – tre – år fra kunngjøringsdato. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Fauske kommune.

Tips en venn Skriv ut