Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Planvedtak - detaljregulering for Leivset - Saltbakken

Kommunestyret har i møte 12.12.2019, sak 117/19, egengodkjent detaljregulering for Leivset - Saltbakken.

 

 

dFk 1Pbv 8xc 89SoCCE 3J 6lvVrTYSVWlbVQz 1QbYk 2XzOTZJ 4SBmE 2kRz 1NAI 7WQgzEYO 4xsrIyIiYVIZVXkizzLbzsrlZ 2yTdPT 09XmVnJml 22I 4krjEdxXeDkgZhiLZv 8L 1WiLLHto 1lk 0ohCNLAUNgAocvHRbrvqvaaQXsgvawraYaNYZ 8B 4MRz 8P 8B 03B 31o 0S 6q 8AAAAASUVORK 5CYII=

Planområdet ligger i øvre del av Leivset, ca. 5.8 km sør for Fauske sentrum. Det totale arealet er på ca. 33,4 daa og omfatter del av gnr. 83, bnr. 3 (veiareal), del av gnr. 129, bnr. 1 (veiareal), samt eiendommene med gnr. 84, bnr. 69, 70, 88, 112, 116, 121, 124, 149, 162,167 og 177.

Det legges til rette for inntil 6 nye eneboliger med tilhørende teknisk infrastruktur og felles leke- og uteoppholdsareal.

Plankart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
KU vurdering
Møtebok

Kommunestyrets godkjenningsvedtak kan påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 3 –tre – uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Fauske kommune, Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske.

Eventuelt krav om innløsning etter Plan- og bygningsloven § 15-2 eller erstatning ettersamme lov § 15-3 må være framsatt innen 3 – tre – år fra kunngjøringsdato. Et eventuelt
krav framsettes skriftlig til Fauske kommune.