Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Vedtak

Reguleringsplan for Hjerteløypa i Valnesfjord

Kommunestyre- 120/18, har i møte 13.12.2018 fattet følgende vedtak i saken:

         "Vedtak: Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til detaljregulering for Hjerteløypa, som det nå foreligger."

Iht. plan- og bygningsloven kapittel 12 har Fauske kommune igangsatt utarbeidelse av detaljreguleringsplan for tursti Hjerteløypa, inklusiv gang- sykkelvei langs FV 530 fra Hagenes til Strømsnes. Det er et mål å tilrettelegge for folkehelse i nærheten av tettstedet Strømsnes/Valnesfjord. Det har vært fokus på en utvikling som er i tråd med befolkningens behov.

Plankart 19.12.2018

Planens dokumenter er tilgjengelig via Webplan og på Nordlandsatlas.no.

Kommunestyrets godkjenningsvedtak kan påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 3 – tre – uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Fauske kommune, Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske.

 
Tips en venn Skriv ut