Undervisningen

Kulturskolen følger nasjonale retningslinjer og forholder seg til Rammeplan for kulturskolen - mangfold og fordypning.
Fauske kulturskoles fagplaner er under utarbeiding og vil finnes her.                               
Kulturskolen følger i hovedtrekk grunnskolenes skolerute.                                                           
Fauske kulturskoles Service-erklæring.

Undervisningen foregår stort sett en gang i uka, utenom skoletid.
I tillegg kommer avtalte prosjekter og kulturelle innslag med tilhørende scene-, lyd- og lysprøver etc. Avtaler om deltakelse innebærer oppmøte etter fastsatt plan, avtalt i god tid.1 uke hvert år drar lærerne på turné for Den kulturelle skolesekken. Da utgår den ordinære kulturskoleundervisninga.
Utviklingssamtaler med elev – foresatt – lærer er en del av undervisningstilbudet.

Undervisningstid

Undervisningstiden varierer etter type aktivitet og antall elever. For elever med individuell undervisning (i hovedsak musikk) gis det ukentlige leksjoner med minimum 20 minutters lengde. Gruppeundervisning kan variere fra 30 til 90 min. Undervisningen i enkelte fag kan skifte mellom ukentlige leksjoner og intensive perioder ut fra hva som er gunstig i forhold til fagets egenart. Dette forekommer blant annet i forbindelse med prosjekter, oppsetninger og samlinger som planlegges i det enkelte undervisningstilbud.

Framføringer og utstillinger er en del av undervisningen. Hva eleven skal delta på, avklares på utviklingssamtalene og ellers i samarbeid med elev og foresatt.

Kulturskolen kan gi tilbud om kurs. Kursene kan ha en mer intens timeplan, for eksempel intensiv undervisning over en eller flere helger eller/kombinert med lenger undervisning på kveldstid. Det fastsettes egen betalingssats for hvert kurs ut fra innhold og omfang. 

Undervisningssteder

Kulturskolens lokaler er i Sjøgata 71, samlokalisert med Frivilligsentralen. Kulturskolen benytter andre lokaler ved behov, blant annet grunnskolene. Undervisningssted og -tidspunkt legges til rette ut fra elevens alder, bosted og tilgjengelige ressurser. Tilgjengelige ressurser er blant annet elevgrunnlag, romkapasitet, lærerressurser og økonomi. 

Oppmøte/fravær

Læreren skal møte forberedt og i god tid til undervisningen.   

Kulturskolen skal gi beskjed i god tid dersom undervisningen må avlyses eller endres.

Eleven plikter å møte i rett tid til undervisningstimer og andre avtalte oppmøter.           
Dersom eleven er forhindret fra å møte, skal det gis beskjed på forhånd til læreren eller til kulturskolens kontor. Elever som uteblir fra undervisning to ganger på rad uten å gi melding, og/eller ikke viser tilstrekkelig interesse og innsats, kan miste plassen ved skolen. Skolepenger vil da ikke bli refundert.

Avlysning av undervisning

Kulturskolen kan avlyse 2 leksjoner pr. semester uten at elevavgiften reduseres.

Permisjon

Kulturskolen kan (unntaksvis) innvilge permisjon for inntil ett år ved sykdom, midlertidig flytting eller andre særskilte forhold.

Skolepenger

Kommunestyret vedtar årlig skolepengesatsene for kulturskolen, se Betalingsregulativ                   
Kurs kan ha egen betalingssats som settes ut fra innhold og omfang.                                          
50 % søskenmoderasjon gis til søsken med samme bostedsadresse.
25 % flerkursmoderasjon gis for inntil 3 aktiviteter. Gjelder ikke voksne.

Full kontingent må betales dersom semesteret er påbegynt selv om eleven ikke fullfører semesteret.                                                                                                           For nye elever løper skolepengene fra og med 3. uke (3.oppmøte hvis avtalt med læreren).   
For fortsettelseselever regnes skolepengene for høstsemesteret dersom eleven ikke er meldt ut innen 1.mai og for vårsemesteret dersom eleven ikke er meldt ut innen 1.desember. Ved overgang til videregående skole kan det gjøres egne avtaler.

Ved sykdom over 1 måneds varighet (attestert av lege), flytting, eller andre spesielle forhold, kan en elev på skriftlig søknad få reduksjon eller fritak av kontingent.

Skolepengene faktureres 1 gang pr. semester.                                                                            
Før nytt semester kan påbegynnes må semesteret før være betalt.                                           
Manglende betaling medfører tap av elevplass.

Noter/materiell

Noter/lærebøker kjøper elevene selv, etter anvisning fra lærer. Elever på visuelle kunstfag betaler materiellavgift hvert semester i henhold til kommunens Betalingsregulativ.

Elever på teater betaler ikke materiellavgift, men hjelper til med å framskaffe kostymer og rekvisitter til forestillinger/oppsettinger.

Instrumentleie

Instrumentleien for instrumenter fra kulturskolen er kr. 200,- pr. semester. Instrumenter leies ikke ut til voksne elever.
Kulturskolen har få instrumenter selv, og har derfor samarbeidsavtaler med korpsene om instrumentleie. Instrumenter leies direkte av korpsene som har ulike utleieregulativ.              

Fauske bibliotek har enkelte instrumenter til utlån. Du finner en oversikt hvis du skriver «musikkinstrument for utlån» i søkefeltet og trykker søk. Det er 18 års grense for utlån av instrumenter fra biblioteket, se også Bibliotekets lånereglement.