Verktøykasse2017_150x114

Veileder S-team-sirkel

Saksgang i forkant av eventuell henvisning

Der læreren er bekymret for en elevs utbytte av opplæringen drøftes bekymringen først med rektor. I samråd med elev/foreldre settes det inn tiltak som kan fremme læring og avhjelpe vanskene. Det er viktig at skolen har systemer som fanger opp og følger opp elevens vansker i den ordinære opplæringen. Det må jobbes over tid og tiltak må evalueres.

Tiltakene handler om kartlegging, organisering, differensiering, arbeidsmåter og progresjon. Det anbefales at skolen har en verktøykasse/systemer som gir oversikt over kartlegging og tiltak i forhold til utfordringer og vansker. Ved en eventuell henvisning til PPT, der en ber om sakkyndig vurdering, vil vurdering av tiltakene, elevens fungering og mulighetene for å få hjelp for vanskene i det ordinære opplæringstilbudet være sentralt. Kvaliteten på opplæringen er relevant for om eleven har rett til spesialundervisning. Det kan gjelde lærertetthet, muligheter for mindre grupper, lærerens kompetanse, praktiske metoder osv.

HER finner du veilederen.

Tips en venn Skriv ut