Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Plan og utvikling/Samfunnsplaner og temaplaner
fp_img_emptymessage_grey

Kommunedelplan helse, omsorg og sosial 2018 - 2026

Mestring og mulighet

27. juni 2019

Kommunedelplanen angir de overordnede strategiene for hvordan samhandlingsområdet helse-, omsorg og sosial i Fauske kommune skal møte de utfordringene som forventes i de kommende årene. Dette omfatter tjenester som blant annet er forankret i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, lov om sosiale tjenester og lov om folkehelsearbeid.

Boligsosial handlingsplan_forside_300x425

Boligsosial handlingsplan 2018-2028

14. februar 2019

Boligsosial handlingsplan vedtatt av Fauske kommunestyre. Bakgrunnen for planen ligger i regjeringens boligpolitiske visjon om at alle skal kunne bo trygt og godt. Fauske kommune har de seneste årene vært en aktiv aktør på boligområdet, dette som tilrettelegger, eier, leietaker og pådriver i boligutvikling.

Trafikksikkerhetsplan_300x425

Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2023

13. februar 2015

Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2019 -2023 ble vetatt i k-sak 119/18 den 13.12.2018. Handlingsdel kap.9 rulleres jevnlig etter behov.

Trafikksikkerhetstiltakene i denne planen skal innarbeides i økonomiplanen. Samtidig skal tiltak som går over flere år, samt tiltak med oppstart i handlings-/planperioden prioriteres i
budsjettet hvert år fra 2019 til og med 2023. Enhetslederne har ansvaret for å innarbeide utgiftene innenfor eget budsjettområde.

Kommuneplanens samfunnsdel_forside

Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025

15. mai 2012

Kommuneplanens samfunnsdel er forankret i Plan- og bygningslovens § 11-1 Kommuneplan og § 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel som lyder: 

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.  Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier i kommunen.  Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.  Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.