2021 var et år med en noe lavere registrert avvirkning enn de to foregående år. Likevel var det stor aktivitet i skogen i Fauske kommune, og registerert avvirkning er henholdsvis 6 495 m3 gran, 387 m3 lauv og 0 m3 furu. Særlig avvirkningen av gran er av et stort volum for en kommune som Fauske, og tømmeret er en råvare med stor verdi, totalt tilsvarende ca 2,6 millioner kr. Avvirkningen var fordelt slik at ca. halvparten var sagtømmer, og den andre halvparten massevirke.

Annen aktivitet i form av skjøtselstiltak i skog er også gjennomført. Dette består av nyplanting av gran etter hogst, og i 2021 ble det registert plantet 27 365 granplanter. Ungskogpleie, tynning og markberedning ble ikke registrert i kommunen i 2021. Særlig ungskogpleie er en rimelig og god investering i skogen som bør bli satset mer på. 

Videre ble det også avholdt en fagdag for landbruket 18. november, der skog var et av innslagene. På en spørreundersøkelse i etterkant av dette arrangementet, gav de fremmøtte indikasjoner på at det var ønskelig å avholde flere slike fagdager. Det planlegges derfor en "ren skogdag" i 2022, men nøyaktig dato for denne er uviss som følge av korona-situasjonen.