Kontakt SFO

Fauske kommune bruker kommunikasjonsplattformen IST direkte for meldinger og beskjeder mellom hjem og SFO. Det skal ikke skrives sensitiv informasjon på kommunikasjonsplattformen. Foresatte logger seg på kommunikasjonsplattformen med MinID.  

IST direkte finner du her.

IST direkte brukes blant annet til å opprette gå-hjem-avtaler, opprette lekeavtaler, lese nyheter fra SFO, vedlikeholde kontaktopplysninger, registrere sykt barn, sende meldinger til SFO, opprette kontaktpersoner og registrere timeplan for ditt barn på SFO.

Søke, si opp eller endre plass og personopplysninger

Fauske kommune bruker søkeportal for søknad om SFO plass, oppsigelse eller endring. Søknadsportalen finner du her.

Skolefrie dager og sommer SFO

Det gis SFO-tilbud ved den enkelte skole fra skoleårets start og frem til skoleårets slutt. SFO tilbudet gis på hverdager, mandag til fredag. På skolefri dager i perioden kan det gis et samordnet SFO tilbud.

SFO tilbudet er stengt i uke 29, 30, 31 og 32. De øvrige sommerukene mellom skoleårets slutt og start på nytt skoleår gis det tilbud om SFO.

Det er egen påmelding til alle skolefrie dager og egne betalingssatser for benyttelse av tilbudet (se betalingssatser under priser). Påmelding gjøres i IST direkte

Plasstyper på SFO

Fauske kommune har vedtatt endrede tilbudstyper og satser på SFO fra 01.01.2020. De nye satsene er:

Sats 1:   fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker

Sats 2:   fra 7 -14 timer pr uke i 38 skoleuker

Sats 3:   fra 14 timer pr uke pr uke i 38 skoleuker

For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun skoledager

For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan timene legges fast gjennom skoleåret. Fast turnus kan gjennomsnittsberegnes. Turnusen må ligge fast gjennom hele året. Timer som ikke er benyttet kan ikke spares opp.

Det innføres egne betalingssatser for alle skolefrie dager (også sommer SFO), når SFO holder åpent fra 06.01.2020.

Sats 4:   hel dag skolefrie dager

Sats 5:   hel uke sammenhengende skolefrie dager

 Påmelding til skolefrie dager gjøres i IST direkte. Informasjon om påmelding sendes ut av SFO leder.

Søknad om redusert foreldrebetaling på SFO fra skoleåret 2020-21

Fra høsten 2020 innfører regjeringen en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO, slik at foreldrebetalingen for et heltidstilbud i SFO på 1.-2.trinn maksimalt skal utgjøre 6% av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt (ref. Meld. St. 6 (2019-2020) pkt. 8.3 Moderasjonsordninger).

For søknadsskjema kontakt SFO leder ved egen SFO. 

Utvidet SFO tilbud for elever på 5.-7.trinn

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene.

Ordningen om gratis SFO-plass for elever på 5. - 7. trinn gjelder bare for barn med særskilte behov, som ikke er i stand til å ta vare på seg selv etter skoletid. Ordningen  gjelde ikke elever som har ordinær plass i SFO på 1. - 4. trinn.  Det er rektor som tar stilling til behovet for SFO-plass etter 4. trinn, og som behandler søknaden.

Viser også til forskrift til opplæringsloven § 1B-3. Gratis skolefritidsordning for barn med særskilde behov på 5.–7. årstrinn

Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning for barn med særskilde behov på 1.–7. årstrinn, jf. opplæringslova § 13-7 første ledd. Tilbodet på 5.–7. årstrinn skal vere gratis. Kommunen kan likevel krevje betaling for kost.

Veiledning for foresatte IST direkte

IST Direkte – kommunikasjon mellom hjem og barnehage/SFO

IST direkte er et system som skal bedre, og forenkle, kommunikasjonen mellom barnehagen/SFO og hjemmet. Formålet med IST direkte er at dere som foresatt skal logge dere inn og selv registrere dersom barnet er syk, skal ha fri eller dersom det er andre avtaler som skal legges inn på deres barn. Eksempel på avtaler kan være at barnet skal være med en kamerat hjem fra barnehagen/SFO, eller at barnet skal bli hentet av noen andre enn de foresatte.

Pålogging:

IST Direkte har likt utseende uavhengig av om man logger seg inn via pc, mobil eller nettbrett. Første gangs pålogging skjer via:

www.fauske.direktesfo.no for SFO

www.fauske.direktebhg.no for barnehage

Dere velger selv om dere vil bruke ID-porten som pålogging hver gang, eller om dere ønsker å opprette dere et brukernavn og passord når dere har logget dere inn første gang, og deretter bruke dette når dere logger inn.

Opprettelse av brukernavn og passord skjer nede på siden under menyen «Barnet». Husk å trykk «Lagre bruker» etter at du har lagt inn brukernavn, passord og gjentagelse av passord.

 

 

Dersom dere vil lagre en snarvei til påloggingsvinduet enten på startskjermen deres på mobilen eller som snarvei på pc så må lagre innloggingssiden før dere trykker dere videre, altså:

www.fauske.direktesfo.no for SFO

www.fauske.direktebhg.no for barnehage

Her velger du om du vil logge inn via ID-porten eller via brukernavn og passord som du selv har opprettet.

Dersom du har glemt brukernavn eller passord må du logge inn via ID-porten og så gå inn på menyen «Barnet» for å endre brukernavn eller passord.