Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Høringsfrist 18. desember 2019

Søknad akvakultur - endring av biomasse og areal Leivsethamran

I henhold til lov om akvakultur av 17.6.2005 til offentlig innsyn med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Wenberg Fiskeoppdrett AS søker om økning av biomasse og endring areal ved akvakulturlokalitet 19098, Leivsethamran. Det søkes om økning fra 3120 tonn til 4836 tonn MTB.

Begrunnelse:
En økning i lokalitetsbiornasse gir en større fleksibilitet i produksjonen, ved at nesten det totale konsesjonsvolurnet til alle selskapene kan produseres én lokalitet ved en situasjon der en eller flere av de andre disponible lokalitetene ikke kan benyttes av ulike årsaker. Søkerens oppfatning er at lokaliteten egner seg meget godt til å få tildelt økt lokalitetsbiomasse med tanke på de dokumenterte resipientforholdene og gunstige forhold med tanke på lakselus. Beredskap ved eventuell sykdom på andre lokaliteter er hovedårsaken for MTB—økningen, dette vil derfor ikke føre til noe planlagt økt produksjon ved lokaliteten.

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 18. desember 2019.

Merknader/innspill sendes til: postmottak@fauske.kommune.no

Følgende dokumenter er vedlagt søknaden: