Farvikbekken sikringstiltak

Starter sikring av Farvikbekken etter påske

I dag har kommunen hatt møte med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om sikringstiltakene som planlegges i og rundt Farvikbekken. Dette arbeidet vil påvirke de som ferdes i området, som i perioder blir omdirigert til andre veier. Gravemaskin er på plass i området, men arbeidet starter først etter påske.

Mer av innholdet i informasjonsplakat som skal settes opp:

Ennå er det en del som skal på plass før arbeidet rundt Farvikbekken kan starte. Det skal lages en godkjent skiltplan som blant annet inneholder hvordan kjøremønsteret planlegges i den tiden arbeidet pågår. Lagring av masse er også et av tema som ikke er avklart ennå. De som bor nærmest og er mest berørt, får informasjon i posten.

Dette er noe av det som står på informasjonsplakater som skal settes opp i området:

Sikringstiltak Farvikbekken, Fauske kommune: I perioden mars 2016 til høsten 2017, vil det i perioder foregå anleggsarbeider i Farvikbekken over en lengde på ca 900 meter. Området hvor dette vil foregå er fra tidligere planlagt på tomten for fotballhall, og ned til området ved Mølnveien Borettslag. Det vil også bli anleggstrafikk langs Kirkevegen og Farvikvegen.

Planlagte tiltak vil bidra til å sikre området mot skadelige kvikkleireskred. Planen baserer seg på geotekniske rapporter, som tilsier behov for tiltak.

Tiltaket går ut på å heve bunnen av Farvikbekken med ca 1,5 meter, med støttefyllinger mot dalskråningene langs bekken. Til dette arbeidet vil det bli brukt sprengt stein, jordmasser og morenemasser.

Det er utarbeidet en egen plan for miljø- og vegetasjonstiltak i prosjektet. Det vokser en større bestand av planten springfrø langs Farvikbekken på sin nordgrense i landet. En del større og mindre trær, vegetasjonsdekke, siltig substrat med frø fra planten springfrø, mellomlagres og tilbakeføres etter innfylling av de tilførte masser.

De miljømessige vurderinger er gjort i nært samarbeid med miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland.

Det vil bli nødvendig med trafikkregulering i Farvikvegen i området ved Farvikbekken. I samaråd med Fauske kommune stenges Farvikvegen ihht godkjent varslingsplan. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

Tiltakshaver er Fauske kommune, og utførende entreprenør er NVE Anlegg Region Nord. NVE vil ihht normal ansvarsfordeling for de tiltak de gjennomfører i samarbeid med kommuner, ivareta byggherrefunksjonen under anleggsutførelsen.

Kontakter:

Fauske kommune: Gudrun Hagalinsdottir (enhetsleder plan/utvikling) 75 60 40 00 g.hagalinsdottir@fauske.kommune.no

NVE Region Nord: Kjell Pedersen, overingeniør, Skred- og vassdragsavdelingen Seksjon for areal- og sikring,

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Region Nord, Telefon: 09575 eller direkte: 22 95 96 23, mobil 90 83 66 53 kpe@nve.no