Om temaplaner

Gjennom tematiske planer utvikles strategier og tiltak som grunnlag for prioritering i handlings- og økonomiplan.

Boligsosial handlingsplan 2018-2028

Boligsosial handlingsplan vedtatt av Fauske kommunestyre. Bakgrunnen for planen ligger i regjeringens boligpolitiske visjon om at alle skal kunne bo trygt og godt. Fauske kommune har de seneste årene vært en aktiv aktør på boligområdet, dette som tilrettelegger, eier, leietaker og pådriver i boligutvikling.

Demensplan 2020-2026

Demensplan for 2020-2026 ble vedtatt i kommunestyret 23 april 2020, og kan leses HER.

Demensplanen i Fauske kommune skal angi retning vi ønsker for demensomsorgen i Fauske. Den skal bidra til at Fauske blir et mer aldersvennlig lokalsamfunn. Målet er at de som får en demenssykdom skal kunne opprettholde et verdig liv hele livet ut. Økt kunnskap hos Fauskes befolkning og de som arbeider med personer med demens, bidrar til større forståelse og trygghet i møtet med personer med demens. Planen er basert på nasjonale og lokale føringer, innspill etter høringer samt innspill og erfaringer fra Fauske kommune.

Formålet med Demensplan for Fauske er å følge opp de nasjonale føringene i Demensplan 2020 som er Regjeringens 5-års plan for demensomsorgen i Norge, vedtatt 2016. Denne og kvalitetsreformen - Leve hele livet. For å nå disse målene skal regjeringen bidra til større åpenhet og øke kunnskapen om demens. De ønsker at det skal utvikles gode, fleksible og tilpassede tjenester til personer med demens og deres pårørende. Tjenestetilbudet skal ta utgangspunkt i den enkeltes ønsker, interesser og vaner.

Fauske kommunes demensplan gir en statusbeskrivelse av demensomsorgen i dag og skal angi retning og utvikling av morgendagens demensomsorg. Planen sier noe om hvordan vi vil utvikle gode fleksible og tilpassende tjenester med fokus på bolig, forebygging, diagnostisering til rett tid, og oppfølging etter diagnose. Det er behov for å utvikle gode pasientforløp med en trygg og koordinert oppfølging. Personsentrert omsorg og et aldersvennlig samfunn skal være en rød tråd gjennom hele planen. Arbeidet med forebyggende tiltak både for å forebygge sykdommen, og videre utvikling av sykdommen, er viktig både for innbyggerne og i et samfunnsperspektiv.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

Kommunestyret vedtok den 18. juni 2020 i sak 50/20 alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024.

Planen skal være retningsgivende både for både for administrasjonen ved forberedelser av saker til politisk behandling og ved avgjørelse av salgs- og skjenkebevillinger.

Planen