Tilskudd miljø- og næringstiltak

I en 4-års periode vil kommunen rette innsatsen mot konkrete tiltak innen prioriterte områder. Kommunen vil konsentrere bruken av midlene og prioritere tiltak som rettes mot områder hvor utfordringene er størst og hvor en forventer å kunne oppnå resultater. Nytt fra 01.01.2017 er at det er eiere eller leietakere på landbrukseiendom, der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon, som kan søke om tilskudd.

Fauske kommune disponerer hvert år midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler). SMIL – midlene skal gå til tiltak utover det som omfattes av vanlig jordbruksdrift.
Kommunen har vedtatt strategier for bruk av midlene. Se her for mer informasjon om strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske kommune 2017-2020.

Vedtak SMIL- og NMSK-midler: Vedtak - Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske kommune 2017 - 2020