For tiden gis det i Fauske kommune offentlig (statlig og dels kommunalt) tilskudd til blant annet:

 • Skogkultur søknadsskjema
  • skogplanting på skogreisingsmark                         
  • suppleringsplanting                                           
  • rydding og avstandsregulering i skogreisingsfelt
 • Tynningsdrift søknadsskjema
 • Veibygging søknadsskjema
 • Drift i vanskelig terreng søknadsskjema
  • bratt terreng
  • lang transport
  • skiftende driftssystem

Siden det er ganske begrenset med tilskuddsmidler, må skogbrukssjefen kontaktes før man setter i gang med aktiviteter med grunnlag i forventet tilskudd.