Skogbrukssjefen er saksbehandler i tilknytning til skogloven og dels også jordloven, konsesjonsloven og plan- og bygningsloven. Han har ansvaret for den daglige forvaltningen av skogfondordningen og de offentlige tilskuddsordningene i skogbruket.

Skogbrukssjefen hjelper også til med planlegging av skogsveier og skogkulturtiltak, samt med veiledning i skogbruksfaglige saker og i saker tilknyttet lovbehandlingen. Veiledningen foregår som individuell rådgivning, kurs, møter, skogdager e.l.

De som har behov for slik veiledning, kan kontakte skogbrukssjefen.