Eiaveien

Fauske kommune har igangsatt områderegulering for Eiaveien. Planforslaget var ute til høring våren 2021. 

Begrunnelse for områdereguleringen:
Fauske kommune og JBS Eiendom Nor AS har valgt å samarbeide om å lage en områdereguleringsplan for del av eiendommene 103/491 og 103/1285, samt del av Eiaveien som ligger mellom disse to eiendommer i Fauske kommune. Begrunnelse for områdereguleringen er et ønske om å gjøre eiendommene mer attraktiv til salg, samt for å styre fremtidig utvikling av området til boligutvikling med høy fortettingsgrad. Fortetting i byen vil være til fordel for fremtidig arealbruk i kommunen, samt for befolkningsutviklingen som forventes de nærmeste årene. Boligbebyggelse med fortetting og kvalitet vil føre til redusert behov for boligformål på andre områder som har stor verdi for bl.a. landbruk, natur, næring eller idrett og friluftsliv.

Planområdet har et areal på omtrentlig 38 da, og er i dag regulert til formål for offentlig/privat tjenesteyting, vei og kombinert formål for forretning og næringsbebyggelse. Den nye planen erstatter deler av reguleringsplanen for Eiaveien (plan-id. 2011003), samt kommunedelplan for Fauske sentrum (plan-id 2015006).

Området vises i bildet under. Planområdet ligger under 1 km nord for Fauske sentrum og er delvis bebygd med bolig og garasjebygg (kommunal tomt), men består for det meste av krattskog og ubebygd areal.