Løkåsåsen boligområde

Fauske kommune har solgt areal på Løkåsåsen. Mer om salget kan leses HER. 

Gjennom utvikling av Løkåsåsen boligfelt, ønsker vi et nabolag som har i seg de beste kvalitetene fra by og bygd. Vi har laget film om Valnesfjord og Løkåsåsen som kan sees under.

Hvordan ønsker Fauske kommune å få utviklet Løkåsåsen boligområde?
Vi ønsker at Løkåsåsen kan bli et forbildeprosjekt for boligutvikling med transformasjon fra ei gammel, sentrumsnær skoletomt, til et nytt, grønt og moderne, bomiljø. Variasjonen i boligtype og boligstørrelse møter boligbehov hos mennesker i ulike faser av livet og i ulike aldre.

Følgende ønskes realisert gjennom utvikling av Løkåsåsen boligfelt:  

  • Et klimavennlig, smart og energipassivt boligområde
  • Et boligområde med innovative løsninger, - ute som inne, herunder mulige smarte parkeringsløsninger under jord for å skape mest mulig boareal
  • Varierte boliger; fra små studioleiligheter til større leiligheter og rekkehus
  • Et aldersvennlig nabolag hvor fellesskap, trygghet og trivsel står i fokus 
  •  Et bilfritt nærmiljø innad i bo-området
  •  Påkobling til sammenhengende tursti fra Løkåsåsen til Strømsnes sentrum (planlagt og inntatt i gjeldende reguleringsplan)

Fakta om Løkåsåsen boligområde: 

Avstand til 

Km/kjøretid/til fots 

 Barnehage 

 I umiddelbar nærhet 

 Skole 

 I umiddelbar nærhet 

 Skianlegg Fridal

15 kilometer

 Skianlegg Klungsetmarka

 14,5 kilometer

 

 Nærmiljøanlegg 

 I umiddelbar nærhet 

 Togstopp sør/nord  

 600 meter

 Busstopp 

 250 meter

 Husflid/bruktbutikk

 500 meter

 Gatekjøkken/bensin

 450 meter

 Valnesfjord Helsesportssenter

 15 kilometer

 Matbutikk/Prix 

 500 meter

 Legesenter/Fysio

 500 meter

 Fauske sentrum 

 11,5 kilometer (ny veg)

 Mørkved (Nord universitet) 

 35 kilometer

 Bodø lufthavn 

 44 kilometer

Eiaveien

Fauske kommune har igangsatt områderegulering for Eiaveien. Planforslaget ligger ute til høring og offentlig ettersyn til og med 11.07.21.

Begrunnelse for områdereguleringen:
Fauske kommune og JBS Eiendom Nor AS har valgt å samarbeide om å lage en områdereguleringsplan for del av eiendommene 103/491 og 103/1285, samt del av Eiaveien som ligger mellom disse to eiendommer i Fauske kommune. Begrunnelse for områdereguleringen er et ønske om å gjøre eiendommene mer attraktiv til salg, samt for å styre fremtidig utvikling av området til boligutvikling med høy fortettingsgrad. Fortetting i byen vil være til fordel for fremtidig arealbruk i kommunen, samt for befolkningsutviklingen som forventes de nærmeste årene. Boligbebyggelse med fortetting og kvalitet vil føre til redusert behov for boligformål på andre områder som har stor verdi for bl.a. landbruk, natur, næring eller idrett og friluftsliv.

Planområdet har et areal på omtrentlig 38 da, og er i dag regulert til formål for offentlig/privat tjenesteyting, vei og kombinert formål for forretning og næringsbebyggelse. Den nye planen erstatter deler av reguleringsplanen for Eiaveien (plan-id. 2011003), samt kommunedelplan for Fauske sentrum (plan-id 2015006).

Området vises i bildet under. Planområdet ligger under 1 km nord for Fauske sentrum og er delvis bebygd med bolig og garasjebygg (kommunal tomt), men består for det meste av krattskog og ubebygd areal.