Fauske kommune ny logo_120x40

Varsel om oppstart av detaljregulering for allaktivitetshuset i Fauske sentrum

Ihht til plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres herved kjent at Fauske kommune har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljregulering for Allaktivitetshuset i Fauske sentrum.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av Allaktivitetshuset ihht skisseprosjekt utarbeidet av Rodeo arkitekter. Planavgrensning er vist med stiplet linje på kortskissen og omfatter gårds- og bruksnummer 103/461, 103/364 og deler av 103/300, 103/462, samt muligens deler av 103/272 og 103/905.

AGT 8EW 07tzS 9AAAAAElFTkSuQmCC

Fauske kommune har vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning ihht plan- og bygningsloven § 4.2.

Planarbeidet utføres av Rodeo arkitekter på vegne av Fauske kommune. Eventuelle innspill til planarbeidet kan stilles skriftlig til Rodeo arkitekter v/Ivar Lyngner, Youngstorget 2a, 0181 Oslo, epost: il@rodeo-arkitekter.no eller per telefon 977 04 953 innen 31.10.2014.

Tips en venn Skriv ut